Duyurular  »  Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi
10/04/2014 tarih ve 15341 sayılı Bakanlık Makam onayı ile yürürlüğe giren, Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge ile Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında yer alan tehlikeli maddelerden bir takvim yılı içerisinde net elli ton ve üstü miktarlarda işlem yapan; dolduran, paketleyen, yükleyen, gönderen, alıcı, boşaltan ve tank konteyner/taşınabilir tank işletmecisi olarak bu faaliyetlerden biri veya birden fazlasıyla iştigal eden işletmeler ile Sınıf 1, Sınıf 6 ve Sınıf 7 kapsamındaki tehlikeli maddelerle iştigal eden işletmelere, herhangi bir işlem miktarına bağlı olmaksızın Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi alma zorunluluğu getirilmiştir.

Bu kapsamda, tehlikeli maddelerin karayoluyla taşımacılığı alanında dolduran, paketleyen, yükleyen, gönderen, alıcı, boşaltan ve tank-konteyner/taşınabilir-tank işletmecisi olarak faaliyet gösteren firmaların 01.09.2014 tarihine kadar aşağıda yer alan başvuru evraklarıyla birlikte Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın İzmir - III. Bölge Müdürlüğü’ne (Telefon: 0232 463 09 00-01-02) başvuruda bulunarak Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi alması gerekmektedir.
Bilgilerinize sunarız.
Başvuru için gerekli belgeler:
-    Başvuru dilekçesi,
-    İşletmenin unvanını, adresini, iştigalini, temsile yetkili kişilerini, sermayesini, kurucularını ve ortaklarını gösteren Kuruluş Ticaret Sicil Gazetesi ile varsa değişiklikleri gösteren Ticaret Sicil Gazetelerinin aslının ibrazı veya noter onaylı suretleri,
-    Tüzel kişiliklerde; unvan, adres, kayıt tarihi, çalışma konusu ve sermayesinin yazılı olduğu Ticaret Odası Faaliyet Belgesi, gerçek kişilerde ise bağlı olduğu odadan alınan oda kayıt/faaliyet belgesi,
-    Tüzel kişiliklerde temsil ve ilzama yetkili kişilerin imza sirkülerinin aslının ibrazı veya noter onaylı sureti, gerçek kişilerde ise imza beyannamesi,
-    Tüzel kişiliklerde temsile yetkili kişi/kişilerin, gerçek kişilerde ise ilgili kişinin adli sicil belgeleri.
*** Aynı ticari unvan altında faaliyet gösteren işletmelere ait temsilcilikler, adreslerinin bulunduğu Bölge Müdürlüklerinden her bir temsilcilik için Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almaları gerekmektedir.
Tehlikeli maddelerin listesine ulaşmak için tıklayınız.Hızlı İletişim

Foto Galeri

Site Haritası