ODA İŞLEMLERİ  »  Girişimcilik Destek Programı

Program ve Gerekçesi;

* Ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan girişimciliğin desteklenmesi ve yaygınlaştırılması,

* Başarılı ve sürdürülebilir işletmelerin kurulması,

* Girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması,

* İş Geliştirme Merkezlerinin kurulması ile girişimciliğin geliştirilmesi,

İstihdamın artırılması,

* Yerel dinamiklere dayalı girişimciliğin desteklenmesi.


Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi

* Minimum 70 saatlik eğitim ve atölye çalışmasından oluşan eğitim programını kapsar (girişimcilik özelliklerinin sınanması, iş fikri egzersizleri yapılması ve iş planı hazırlanması)

* Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri KOSGEB veya diğer kurum ve kuruluşlar (üniversite, İŞKUR, meslek kuruluşu, belediye  v.b. tarafından düzenlenebilir,

* Eğitimler, genel ve özel hedef grupları (gençler, kadınlar, dezavantajlı gruplar) için düzenlenir,

(Eğitimlere katılanlardan ücret alınmaz.)

Destek Oranları:

Manisa ili için; 

* Erkek Girişimci destek oranı : %70

* Kadın Girişimci ve  Özürlü Girişimciye  %80 uygulanır

İşletme Kuruluş Desteği ;

Geri ödemesiz olan bu desteğin üst limiti için 3.000 (üç bin) TL olup, aşağıda belirtilen:

* İşletme kuruluş aşaması noter masrafları

* İşletmenin ticaret/esnaf sicil kaydının yapılması

* İşletmenin sicil gazetesinde ilanı

* İlgili odalara kayıt yaptırılması,

* İşyeri açma ve çalışma izin ve ruhsatlarının alınması,

* Yazar kasa alımı,

giderleri desteklenir.

Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Yazılım ve Ofis Donanım Desteği;

* İşletmenin kuruluş tarihinden itibaren 12 (on iki) ay içinde satın alınan/alınacak makine, teçhizat, yazılım ve ofis donanımları için geri ödemesiz olarak verilen bu desteğin üst limiti 15.000 (onbeş bin) TL dir.

* Destek kapsamında satın alınan/alınacak makine-teçhizat yeni veya ilk kullanıcı için düzenlenen satış faturası tarihi itibariyle en fazla 3 (üç) yaşında olabilir.

İşletme Giderleri Desteği;

* Desteğin başlangıç tarihinden itibaren 24 (yirmi dört) ay içinde gerçekleşen işletme giderlerine yönelik geri ödemesiz olarak verilen desteğin üst limiti her ay için 1.000 (bin) TL olmak üzere toplam 12.000 (on iki bin) TL dir.

   Aşağıda belirtilenler işletme gideri olarak sayılır:

* Personel net ücretleri (yeni istihdam şartı aranmaz, asgari geçim indirimi net ücrete dahil edilmez),

* İşyeri kirası (stopaj ve ortak giderler hariç), elektrik, su, ısıtma, telekomünikasyon, işyerinde ürün/hizmet üretim amaçlı kullanılan makine ve teçhizata ait yakıt giderleri

 * İşletme sahipleri, ortakları ile bunların eşi, annesi, babası, kardeşi veya çocuğuna ödenen ücretler personel giderleri desteği kapsamında değildir.

Sabit Yatırım Desteği;

* Desteğin başlangıç tarihinden itibaren 24 (yirmi dört) ay içinde satın alınacak, makine ve teçhizat için teminat karşılığı geri ödemeli olarak verilen bu desteğin üst limiti 70.000 (yetmiş bin) TL dir.