Üye Hizmetleri  »  Organizasyon Şeması

Organizasyon Şeması

Yönetim Kurulu Başkanı

1.0. ÜNVANI: Yönetim Kurulu Başkanı

2.0. ÜST ORGANİZASYON: Meclis

3.0. ALT ORGANİZASYON:

Yönetim Kurulu Üyeleri, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları, Sayman Üye, Genel Sekreterlik.

4.0. VEKÂLET DURUMU:

Yönetim Kurulu Başkanı yokluğunda, Başkan Yardımcılarına yazılı ve süreli olarak vekâlet bırakır. Bu sıra, en yaşlı başkan yardımcısından başlamak üzere yapılır.

5.0. GÖREVİNİN GEREKTİRDİĞİ NİTELİKLER:
19.1.2005 tarih, 25705 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri Hakkındaki Yönetmeliğin 6.maddesi gereğince:
a) Seçim tarihi itibarıyla; ticaret siciline kayıtlı bulunmak şartıyla en az iki yıldan beri odaya kayıtlı olmak,
b) Gerçek kişiler ile tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcileri için seçim günü itibarıyla 25 yaşını doldurmuş ve okur-yazar olmak,
c) İflas etmemiş ya da iflas etmiş olsa bile itibarını hükmen yeniden kazanmış olmak,
d) Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya iki yıldan fazla hapis cezasıyla cezalandırılmamış olmak yahut affa uğramış veya tecil edilmiş olsalar bile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, evrakta sahtekârlık, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, kaçakçılık, hileli iflas, görevi kötüye kullanmak, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, devlet sırlarını açığa vurma, terör, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına iştirak suçlarından hüküm giymemiş olmak,
e) Kanunun 10. ve 32. maddeleri uyarınca meslek grubu ve seçmen listelerinden silinmemiş olmak veya Kanunda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmiş olmak suretiyle yeniden meslek grubu ve seçmen listelerine dâhil edilmiş olmak,
f) Ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamış olmak,
g) Oda ve borsaya kaydını gerektiren ticari ve sınaî faaliyetten elde edilen kazanç dolayısıyla gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olmak.

6.0. GÖREVLERİ:

6.1 Yönetim Kurulunu sevk ve idare etmek, yönetim kurulu toplantılarını yönetmek.
6.2Yönetim Kurulu toplantısının gündemini hazırlamak, toplantı gün ve saatlerini tespit etmek.
6.3Yönetim Kurulu Üyelerini toplantıya davet etmek.
6.4Yönetim Kurulu toplantı tutanaklarının düzenli olarak tutulmasını sağlamak.
6.5Yönetim Kurulunca alınan kararların uygulanmasını takip ve kontrol etmek.
6.6Yönetim Kurulunca görüşülen Oda bütçesini, Meclis Başkanlığına havale etmek.
6.7Oda Muamelat Yönetmeliğinin 25. maddesi gereği toplantılara katılmayıp görevi sona erenlere ve yedek üyenin çağrılmasında bildirim yapmak.
6.8Oda hizmetlerinin ve çalışmalarının yasa, yönetmelik ve uluslararası standartlara uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
6.9Odanın, aylık olağan meclis toplantılarına katılmak ve gerçekleştirilen faaliyetler ile yapılması planlanan işleri Meclisinin onayına sunmak.
6.10 ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin kurulması için en üst düzeyde sorumludur.
6.11Yönetim Politikası ve stratejilerini belirlemek ve gerekli durumlarda Meclis onayı alındıktan sonra bu politika ve stratejiye uygun temsil ve hizmet faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak.
6.12Kurumun temel politikalarını ve hedeflerini belirlemek ve bunların tüm personel tarafından benimsenmesini sağlamak.
6.13Kurum politikası ve hedeflerine uygun çalışılıp çalışılmadığını izlemek; politika ve hedeflerden sapmalar durumunda gerekli tedbirleri almak ve gerektiğinde politika ve hedefleri revize etmek.
6.14Kurumun ihtiyaç duyduğu insan kaynaklarını planlamak, organizasyonu belirlemek ve Oda Meclisinin onayına sunmak.
6.15Kendisine doğrudan bağlı birimleri yönlendirmek ve birimlerarası koordinasyonu sağlamak.
6.16Kalite yönetim sistemini kuracak, geliştirecek ve sürekli iyileştirilmesine liderlik yapacak bir yönetim temsilcisini tayin etmek.

6.17TUTSO Kalite Yönetim Sisteminin, kurum politikası ve hedefleri doğrultusunda ve tabi olunan ulusal/uluslararası standartlara uygun çalışılıp çalışılmadığını izlemek; sapma durumlarında gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak.
6.18Sürekli iyileştirmeye yönelik önerileri değerlendirmek, karar vermek, izlemek ve uygulanmasını sağlamak.
6.19Kalite Yönetim Sistemini izlemeye yönelik Kalite Yönetim Sistemini Gözden Geçirme toplantılarına başkanlık etmek, gelişmeleri izlemek, sonuçları değerlendirmek, gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetlere karar vermek.
6.20 Kalite Yönetim Sistemini Gözden Geçirme Raporunu incelemek ve onaylamak.
6.21 TUTSO Kalite El Kitabını incelemek ve onaylamak.
6.22Kalite Yönetim Sistemi için Yönetim Temsilcisinin hazırladığı prosedürleri incelemek ve onaylamak.
6.23Üye şikâyetlerini ve bu şikâyetleri değerlendirme raporlarını incelemek, yorumlamak ve gerektiğinde üye ile temas kurmak.
6.24 Yıllık iç tetkik ve eğitim planlarını kontrol etmek ve onaylamak.
6.25 Harcamaları kontrol etmek ve yeni çalışılacak tedarikçilerden satın alma işlemlerine onay vermek.
6.26 Uygun Olmayan hizmet hakkında karar vermek, sonuçlarını izlemek.
6.27 Satın alma faturalarını incelemek ve onaylamak.

7.0. YETKİLERİ:

— TUTSO’nı üçüncü şahıslara karşı temsil etmek ve yukarıdaki sorumlulukları yerine getirmek için kendisine verilen kaynakların etkin kullanımında tam yetkilidir.
— TUTSO’nı ana hedefleri doğrultusunda çalıştırmaya yasal mevzuatı aşmamak şartıyla tam yetkilidir.

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

1.0. ÜNVANI: Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

2.0. ÜST ORGANİZASYON: Yönetim Kurulu Başkanı

3.0. ALT ORGANİZASYON:
---
4.0. VEKÂLET DURUMU:

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olmadığında vekâlet gerektirmez.
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetim Kurulu Başkanlığı’na vekâlet eder.

5.0. GÖREVİNİN GEREKTİRDİĞİ NİTELİKLER:

19.1.2005 tarih, 25705 sayılı RESMİ GAZETE Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri Hakkında Yönetmeliğin 6.maddesi gereğince:
a) Seçim tarihi itibarıyla, ticaret siciline kayıtlı bulunmak şartıyla, en az iki yıldan beri Odaya kayıtlı olmak,
b) Gerçek kişiler ile tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcileri için seçim günü itibarıyla 25 yaşını doldurmuş ve okur-yazar olmak,
c) İflas etmemiş ya da iflas etmiş olsa bile itibarını hükmen yeniden kazanmış olmak,
d) Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya iki yıldan fazla hapis cezasıyla cezalandırılmamış olmak yahut affa uğramış veya tecil edilmiş olsalar bile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, evrakta sahtekârlık, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, kaçakçılık, hileli iflas, görevi kötüye kullanmak, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, devlet sırlarını açığa vurma, terör, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına iştirak suçlarından hüküm giymemiş olmak,
e) Kanunun 10. ve 32. maddeleri uyarınca meslek grubu ve seçmen listelerinden silinmemiş olmak veya Kanunda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmiş olmak suretiyle yeniden meslek grubu ve seçmen listelerine dâhil edilmiş olmak,
f) Ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamış olmak,
g) Oda ve borsaya kaydını gerektiren ticari ve sınaî faaliyetten elde edilen kazanç dolayısıyla gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olmak.

6.0 GÖREVLERİ:

6.1 Yönetim Kurulu Toplantılarına katılır ve Oda faaliyetlerinden kendisini ilgilendiren konular hakkında Yönetim Kuruluna bilgi verir. Yönetim Kurulunun verdiği görevlerin yasa, yönetmelik ve istenen koşullara uygun tamamlanmasını sağlar.
6.2 TUTSO Kalite Yönetim Sisteminin, kurum politikası ve hedefleri doğrultusunda ve tabi olunan ulusal/uluslararası standartlara uygun çalışılıp çalışılmadığını izlemek; sapma durumlarında gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak.
6.3 Sürekli iyileştirmeye yönelik önerileri değerlendirmek, karar vermek, izlemek ve uygulanmasını sağlamak.
6.4 Kalite Yönetim Sistemini izlemeye yönelik, Kalite Yönetim Sistemini Gözden Geçirme toplantılarına katılmak, gelişmeleri izlemek, sonuçları değerlendirmek, gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetlerde görev almak.
6.5 Kalite Yönetim Sistemini Gözden Geçirme Raporunu incelemek.
6.6 Harcamaları kontrol etmek ve yeni çalışılacak tedarikçilerden satın alma işlemlerine onay vermek.
6.7 Stratejik plan çalışmalarının koordine edilmesi, izlenmesi, ve yönetimle çalışanlar arasında iletişimin sağlanmasından sorumludur.

7.0. YETKİLERİ:

—Yönetim Kurulu Başkanı’nın olmadığı durumlarda TUTSO’nı üçüncü şahıslara karşı temsil etmek ve görevlerini yerine getirmek için kendisine verilen kaynakların kullanımında tam yetkilidir.

Genel Sekreterlik

1.0. ÜNVANI: Genel Sekreter, Nevzat Avcı

2.0. ÜST ORGANİZASYON: Yönetim Kurulu Başkanı

3.0. ALT ORGANİZASYON:

İdari İşler Memuru, Ticaret Sicil Memuru, Mali İşler Memuru, Bilgi İşlem ve İstatistik Memuru, Kosgeb Sorumlusu, Hizmetli.

4.0. VEKÂLET DURUMU:


Genel Sekreter’in görevli veya izinli olduğu sürelerde birim memurlarından biri Yönetim Kurulu Başkanı’nın onayı ile Genel Sekreterliğe vekâlet eder.
Herhangi bir nedenle Genel Sekreter kadrosunun boşalması durumunda, yenisi atanıncaya kadar birim memurlarından biri Yönetim Kurulu kararıyla vekâleten atanır.

5.0. GÖREVİNİN GEREKTİRDİĞİ NİTELİKLER:

01.06.2004 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun 74. maddesinde aranan aşağıdaki koşullar:

TC vatandaşı olması,
Kamu haklarından mahrum olmaması,
Askerlikle ilişkisi bulunmaması,
Taksirli suçlar ve bentte sayılan suçlar dışında tescil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya iki yıldan fazla hapis cezasıyla cezalandırılmamış olmak yahut affa uğramış veya tecil edilmiş olsalar bile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, evrakta sahtekârlık, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, kaçakçılık, hileli iflas, görevi kötüye kullanmak, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından hüküm giymemiş olması,
Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmaması,
Mühendislik, iktisat, işletme, maliye, hukuk ve kamu yönetimi gibi alanlarda en az dört yıllık yükseköğretim kurumu mezunu olması,
En az beş yıllık kamu veya özel sektörde görev almış olması,
Yukarıdaki koşullara ek olarak;
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi konusunda bilgili, oda hizmetlerini, ilgili yasa ve yönetmelikleri bilen,
Yönetim Stratejilerini bilen, hızlı ve sağlıklı karar verebilme yeteneğine sahip olması.

6.0 GÖREVLERİ:

6.1.Oda Meclisinin zamanında toplanabilmesi için her türlü hazırlıkları yapmak, Meclis gündeminin Yönetim Kurulu tarafından düzenlenebilmesi için gerekli hazırlık ve çalışmaları yaparak davetiyelerin, gündemin ve lüzumlu görülecek diğer evrakın zamanında Meclis üyelerine gönderilmesini sağlamak.
6.2.Oda Meclisince oluşturulan komisyonların toplantıları için gerekli hazırlıkları yapmak.
6.3.Meclisçe alınan kararların gereğinin yerine getirilmesini sağlamak.
6.4.Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini Yönetim Kurulu Başkanı veya Başkan Vekili ile birlikte hazırlamak, gündemi toplantı tarihinden en az bir gün önce üyelere göndermek, toplantıların yapılması için gerekli her türlü hazırlığın yapılmasını sağlamak.
6.5. Yönetim Kurulunca alınan kararları takip etmek ve sonuçlandırmak,
6.6.Üyelerle üyeler, üyelerle vatandaş arasında çıkan veya çıkması muhtemel mesleki ihtilâfların çözümlenmesi için önerilerini Yönetim Kurulu Başkanlığı’na sunmak.
6.7. İdari ve Mali işlerde birlik-beraberlik ve bütünlüğü sağlamak,
6.8.Oda personelini denetlemek, ilgili mevzuat ve yönetim kurulunca verilen görevleri birimler vasıtasıyla yerine getirmek.
6.9.Personelin sicillerinin usulüne göre düzenlenmesini ve saklanmasını temin etmek.
6.10.Oda hizmetlerinin yerine getirilmesi için satın alınacak veya yaptırılacak iş ve hizmetleri yürütmek.
6.11.Odanın hizmetler karşılığında alacağı ücret tarifesini hazırlamak ve yönetim kuruluna sunmak, Meclisçe onaylanmasını takiben uygulanmasını sağlamak.
6.12.Oda üyeleri ile personelinin mesleki bilgilerinin geliştirilmesi amacıyla toplantı ve seminerler düzenlenmesini sağlanmak.
6.13.Mevzuatın uygulanmasında üyelerin odaya intikal ettirecekleri tereddütlerin giderilmesi için gerekli tedbirleri almak ve yönetim kuruluna bilgi vermek.
6.14.Birliğin istediği bilgi ve görüşlerin zamanında ulaştırılmasını sağlamak, yönetim kuruluna bilgi vermek suretiyle bu konudaki çalışmaları yürütmek.
6.15.Diğer Odalarla iş ve ilişkilerin verimli olarak yürütülebilmesi için gerekli her türlü tedbiri almak.
6.16.Yönetim Kurulu Kararı ile diğer teşekküllerle işbirliğinin kurulabilmesi için her türlü tedbirleri almak.
6.17.Oda Kalite Yönetim Sistemi gereği oluşturulmuş standart şartlarına uygun faaliyetleri kendi sorumluluk alanında denetlemek ve sistemde gördüğü eksiklikleri üst yönetime rapor etmek.
6.18.Yıllık Eğitim Planlarının hazırlanmasına katkıda bulunmak.
6.19.KYS istekleri doğrultusunda gerekli proseslerin oluşturulması, uygulanması, işlerliğinin kontrolü, güncel tutulması, denetimi ve sürekli iyileştirilmesi.
6.20.Odada müşteri (Üye) odaklılık bilincinin yaygınlaştırılmasını sağlamak ve gerekli çalışmaları koordine etmek.
6.21.Odanın sunduğu hizmetlerde uygunsuzluk nedenlerinin sistematik analizinde katkı sağlar.
6.22.Odanın kalite hedeflerinin gerçekleşmesini takip etmek.
6.23.Üye problemlerinin çözülmesini sağlamak ve nedenlerinin ortadan kaldırılması için gereken şartları saptamak.
6.24.Üyelere ve odanın hizmet kapsamında tanımlanan kamuya sunulan hizmetlerde gerekli kontrolleri yapmak ve yaptırmak, hizmetin istenilen kalitede olmasını sağlamak.
6.25.Yönetimin Gözden Geçirme Toplantılarına katılmak ve faaliyetler ile ilgili bilgi vermek.
6.26.Bölümü ile ilgili kalite kayıtlarının muhafaza edilmesini sağlamak, veri analizlerini yapmak ve üst yönetime sonuçları rapor etmek.
6.27.TOBB Akreditasyon sistemi ile ilgili ihtiyaçların tespiti, planlanması, görev dağılımlarının yapılması, sistemin kurulumu, kalite yönetim sistemi ile entegre edilmesinden sorumludur.
6.28.Personel performans sisteminin yönetiminden sorumludur.
6.29.Stratejik planın hazırlanması, uygulamaların takibi ve yönetim organlarına sunumu ve raporlanmasından sorumludur.
6.30.Üyelere gönderilecek SMS mesajlarının metinlerini kontrol etmek, onaylamak ve kimlere iletileceğine karar vermek.
6.31.Odamız web sayfasında yayınlanacak duyurular, bildiriler ve sayfaya yerleştirilecek bilgilerin içeriklerini kontrol etmek ve yayınına karar vermek.
6.32.Görevden ayrılan personelin giriş yaptığı tüm sistemlerin şifrelerini kullanıma kapatarak iptal etmek.
6.33.

7.0. YETKİLERİ:
— Görevini yerine getirmek için verilen kaynakların kullanımında tam yetkilidir.
— Görevli personeli sevk ve idareye yasal mevzuat çerçevesinde yetkilidir.
— Odaya yükümlülük getirmeyen resmi makamlarla veya gerçek ve tüzel kişilerle yapılan yazışmalarda oda organları tarafından alınan kararların yürütülmesine ilişkin hususlarda imzaya yetkilidir.

İdari İşler Memurluğu

1.0 ÜNVANI: İdari İşler Memuru, M.Kemal Çelik

2.0 ÜST ORGANİZASYON: Genel Sekreter Yardımcısı

3.0 ALT ORGANİZASYON:
---
4.0 VEKÂLET DURUMU:

İdari İşler Memuru’nun yokluğunda, diğer birim memurlarından biri genel sekreterliğin kararıyla vekâlet eder.
İdari İşler Memuru genel sekreterliğin kararıyla odanın herhangi bir birim memuruna vekâlet edebilir.

5.0 GÖREVİNİN GEREKTİRDİĞİ NİTELİKLER:
05.08.1983 tarih, 18126 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Personel Yönetmeliğinin 9.maddesi gereğince:
a) TC vatandaşı olması,
b) 18 yaşından küçük, 40 yaşından büyük olmaması,
c) En az lise mezunu olması,
d) Kamu haklarından yoksun bulunmaması,
e) Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis cezasıyla cezalandırılmamış olmak yahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, evrakta sahtekârlık, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, kaçakçılık, hileli iflas, gibi yüz kızartıcı suçtan dolayı hüküm giymemiş olması,
f) Askerlikle ilişiği bulunmaması,
g) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmaması,
h) Odadan istifa sebebiyle ayrılmış olmaması,
ı) Odadan daha önce cezaen işine son verilmek suretiyle çıkartılmış olmaması gereklidir.

6.0 GÖREVLERİ:

6.1 Oda Organlarının toplantıları için gerekli hazırlığı yapmak, hazirun cetvelinin imzalanmasını ve saklanmasını sağlamak,
6.2 Organ toplantılarının tutanaklarını düzenlemek, alınan kararları ve bu kararlara ait defterleri mevzuata göre düzenlemek usulü dairesinde yazılmasını sağlamak.
6.3 Sanayi işletmelerinin kapasite raporlarını düzenlemek.
6.4 Oda Kayıt, Faaliyet, Ticari ve Sınaî Eşya Vasıf ve Numunelerine ait belgeler ile Bağ-kur evraklarını düzenlemek.
6.5 Ticari ve sınaî ekspertizlerin yapılmasını sağlamak.
6.6 Fire ve zayiatların tespit edilmesini sağlamak.
6.7 İş makinelerinin tescil işlemlerini yürütmek.
6.8 Menşe Şahadetname belgesi tanzim etmek.
6.9 İthalat ve ihracat işlemleri ile ilgili belgeleri tanzim etmek.
6.10 Odaya gelen-giden evrak kayıt defterini tutmak, genel sekreterliğin talimatına uygun olarak ilgili yerlere dağıtımını yapmak ve arşivlenmesini sağlamak.
6.11 Odaya gelen kitap-gazete-dergi vs. yayınları genel sekreterliğin talimatına uygun olarak saklamak, ilgili servislere iletmek.
6.12 Oda Kütüphanesini tanzim ve muhafazasını sağlamak.
6.13 Adresinde bulunamayan üyelerin adreslerinin araştırılarak tespit edilmesini sağlamak, aylık fiyat tahmin ve tespitlerine ilişkin muamelelerle ilgili piyasa derlemesi yapmak, istatistik ve fiyat endeksleri tutmak.
6.14 Yayın işlerinin yürütülmesine yardımcı olmak.
6.15 Mali İşler birimi ile koordinasyon oluşturup, askıya girecek üyeleri tespit ederek her yıl ocak ayı itibari askıya alınmak üzere genel sekreterliğe bildirmek.
6.16 Yönetmelik ve sair mevzuatla verilen diğer görevler ile mevzuat çerçevesinde genel sekreterlik tarafından verilecek görevleri yapmak.
6.17 Oda Kalite Yönetim Sistemi gereği oluşturulmuş standart şartlarına uygun faaliyetleri kendi sorumluluk alanında denetlemek ve sistemde gördüğü eksiklikleri üst yönetime rapor etmek.
6.18 Yıllık Eğitim Planlarının hazırlanmasına kendi bölümünün eğitim ihtiyaçlarını bildirerek katkıda bulunmak.
6.19 Biriminde müşteri odaklı hizmet bilincinin kazanılmasını sağlamak ve bu bilinçle gerekli çalışmaları yapmak.
6.20 Birimi ile ilgili hizmetlerde uygunsuzluk nedenlerinin sistematik analizinde katkı sağlamak.
6.21 Odanın kalite hedeflerinin kendi birimi ile ilgili olanlarının gerçekleşmesini sağlamak.

6.22 Kendi birimi ile ilgili üye problemlerinin çözülmesini sağlamak ve nedenlerinin ortadan kaldırılması için gereken şartları saptamak.
6.23 Üyelere ve kendi birimi ile ilgili hizmetlerde gerekli kontrolleri yapmak, hizmetin istenilen kalitede olmasını sağlamak.
6.24 Yönetimin Gözden Geçirme Toplantılarına katılmak ve faaliyetleri ile ilgili bilgi vermek.
6.25 Bölümü ile ilgili kalite kayıtlarının muhafaza edilmesini sağlamak, veri analizlerini yapmak ve Yönetim Temsilcisine sonuçları rapor etmek.
6.26 Stratejik planlama ile ilgili verilen görevleri yerine getirmek ve geri bildirimde bulunmak.
6.27. Üyelere gönderilecek SMS mesajlarının metinlerini hazırlamak, Genel Sekreter’in onayına sunmak ve ilgililere ulaşmasını sağlamak.
6.28. Toplantı, seminer, konferans vb. kitlesel iletişimleri ilgililere ve üyelere duyurmak.

7.0 YETKİLERİ:

— Görevlerini yerine getirmek için verilen kaynakların etkin kullanımında yetkilidir.
— Oda hizmetlerinin yürütülmesi esnasında oda üyelerine verilecek belgelerde imzaya yetkilidir.

Mali İşler Memurluğu

1.0. ÜNVANI: Mali İşler Memuru , Simge Çetkin

2.0. ÜST ORGANİZASYON: Genel Sekreter Yardımcısı
 
3.0. ALT ORGANİZASYON:
---
4.0. VEKÂLET DURUMU:

Mali İşler Memuru’nun yokluğunda diğer birim memurlarından biri, genel sekreterliğin kararıyla vekâlet eder.
Mali İşler Memuru, genel sekreterliğin kararıyla odanın herhangi bir birim memurluğuna (Ticaret Sicil Memurluğu hariç) vekâlet edebilir.

5.0. GÖREVİNİN GEREKTİRDİĞİ NİTELİKLER:
05.08.1983 tarih, 18126 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Personel Yönetmeliğinin 9.maddesi gereğince:
a) TC vatandaşı olması,
b) 18 yaşından küçük, 40 yaşından büyük olmaması,
c) En az lise mezunu olması,
d) Kamu haklarından yoksun bulunmaması,
e) Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya altı aydan fazla hapis cezasıyla cezalandırılmamış olmak yahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, evrakta sahtekârlık, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, kaçakçılık, hileli iflas, gibi yüz kızartıcı suçtan dolayı hüküm giymemiş olması,
f) Askerlikle ilişiği bulunmaması,
g) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmaması,
h) Odadan istifa sebebiyle ayrılmış olmaması,
ı) Odadan daha önce cezaen işine son verilmek suretiyle çıkartılmış olmaması gereklidir.

6.0 GÖREVLERİ:

6.1. Muhasebe Yönetmeliğine uygun olarak; Odanın varlık, borç ve alacak durumlarını ve değişikliklerin tespitini, değerlendirilmesini ve neticelerinin belirtilmesini sağlayacak esaslara göre muhasebe kayıtlarını tutmak.
6.2. Odaya kayıtlı üyelerin aidatlarının ve tescil ücretlerinin muntazam bir şekilde tahsilini sağlamak, zamanında tahsil olmayanları takip etmek, temerrüt edenlerin listelerini genel sekreterliğe iletmek.
6.3. Odanın alacak ve haklarını takip ve bunların tahsili işlerini yürütmek.
6.4. Aylık ve yıllık mizan-bilânço ve bütçe taslağını hazırlamak, tahsisatı biten veya bitmek üzere olan fasılları genel sekreterliğe bildirmek.
6.5. Oda masraflarını mevzuat ve bu yönetmelik hükümler ile ita yetkililerinin emirleri doğrultusunda ödemek ve yapılan ödemelerin belgelerini denetlemeye hazır şekilde saklamak.
6.6. Oda binasının gelir ve giderlerini ayrı bir hesapta takip etmek.
6.7. Personelin sigorta ve emekli sandığı ile ilgili muamelelerini yürütmek.
6.8. Personelin maaşları/ücretleri ile bu yönetmelikte verilmiş ve özlük haklarından doğan sosyal yardımlarına ait bordrolarını tahakkuk ettirmek ve ödemelerini yapmak.
6.9. Harcırah yönetmeliğine göre harcırah tahakkuk ettirmek ve ödemeleri yapmak.
6.10. Birimlerin matbu evrak, kırtasiye vb ihtiyaçlarını belirlemek ve genel sekreterliği bilgilendirmek.
6.11. Vezne ve kasa görevini yürütmek, yönetim kurulunca belirlenecek miktardan fazla parayı kasada bulundurmamak.
6.12. Aylık olarak Hesapları İnceleme Komisyonu toplantılarını yapmak ve hesapların komisyonca incelenmesini sağlamak.
6.13. Odanın satın alma işlemlerini sevk ve idare etmek.
6.14. İdari İşler birimi ile koordinasyon oluşturup, askıya girecek üyeleri tespit ederek her yıl ocak ayı itibari askıya alınmak üzere genel sekreterliğe bildirmek.
6.15. Odaca düzenlenecek seminer, konferans, eğitim vb çalışmaları sevk ve idare etmek.
6.16. Yönetmelik ve sair mevzuatla verilen görevler ile mevzuat çerçevesinde genel sekreterlikten verilecek görevleri yapmak.
6.17. Yayın işlerinin yürütülmesine yardımcı olmak.

6.18. Oda Kalite Yönetim Sistemi gereği oluşturulmuş standart şartlarına uygun faaliyetleri kendi sorumluluk alanında yürütmek ve sistemde gördüğü eksiklikleri yönetim temsilcisi’ne rapor etmek.
6.19. Yıllık Eğitim Planlarının hazırlanmasına kendi bölümünün eğitim ihtiyaçlarını bildirerek katkıda bulunmak.
6.20. Kendi biriminde müşteri odaklı hizmet bilincinin kazanılmasını sağlamak ve bu bilinçle gerekli çalışmaları yapmak.
6.21. Birimi ile ilgili hizmetlerde uygunsuzluk nedenlerinin sistematik analizinde katkı sağlamak.
6.22. Odanın kalite hedeflerinin kendi birimi ile ilgili olanlarının gerçekleşmesini sağlamak.
6.23. Kendi birimi ile ilgili üye problemlerinin çözülmesini sağlamak ve nedenlerinin ortadan kaldırılması için gereken şartları saptamak.
6.24. Üyelere ve kendi birimi ile ilgili hizmetlerin istenilen kalitede olmasını sağlamak.
6.25. Yönetimin Gözden Geçirme Toplantılarına katılmak ve faaliyetler ile ilgili bilgi vermak.
6.26. Bölümü ile ilgili kalite kayıtlarının muhafaza edilmesini sağlamak, veri analizlerini yapmak ve yönetim temsilcisine sonuçları raporlamak.
6.27.Stratejik planlama ile ilgili verilen görevleri yerine getirmek ve geri bildirimde bulunmak.
 
7.0 YETKİLERİ:

— Görevlerini yerine getirmek için verilen kaynakların etkin kullanımında tam yetkilidir.
— Oda hizmetlerinin yürütülmesinde üyelere verilecek belgeler ile hizmet bedellerinin tahsiline ilişkin belgelerde imzaya yetkilidir.

Bilgi İşlem ve İstatistik Memurluğu

1.0. ÜNVANI: Bilgi İşlem ve İstatistik Memuru,

2.0. ÜST ORGANİZASYON: Genel Sekreter

3.0. ALT ORGANİZASYON:
---
4.0. VEKÂLET DURUMU:

Bilgi İşlem ve İstatistik Memurunun görevli veya izinli olduğu sürelerde İdari İşler Memuru, onunda bulunmadığı durumlarda diğer birim memurlarından biri, Genel Sekreterliğin kararıyla vekâlet eder.
Bilgi İşlem ve İstatistik Memuru, Genel Sekreter kararıyla Ticaret Sicil Memurluğu dışındaki diğer birim memurluklarına vekâlet eder.

5.0. GÖREVİNİN GEREKTİRDİĞİ NİTELİKLER:

05.08.1983 tarih, 18126 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Personel Yönetmeliğinin 9.maddesi gereğince:
a) TC vatandaşı olması,
b) 18 yaşından küçük, 40 yaşından büyük olmaması,
c) En az lise mezunu olması,
d) Kamu haklarından yoksun bulunmaması,
e) Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis cezasıyla cezalandırılmamış olmak yahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, evrakta sahtekârlık, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, kaçakçılık, hileli iflas, gibi yüz kızartıcı suçtan dolayı hüküm giymemiş olması,
f) Askerlikle ilişiği bulunmaması,
g) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmaması,
h) Odadan istifa sebebiyle ayrılmış olmaması,
ı) Odadan daha önce cezaen işine son verilmek suretiyle çıkartılmış olmaması,
j) En az MS-Office programlarını etkin kullanabilmesi gereklidir.

6.0 GÖREVLERİ:

6.1. Bu Yönetmelik ve sair mevzuatla verilen görevler ile mevzuat çerçevesinde Genel Sekreter tarafından verilecek görevleri yapmak.
6.2. Yayın işlerinin yürütülmesinde yardımcı olmak.
6.3. Oda web sitesi hazırlamak, güncellemek.
6.4. TOBB-Net projesi kapsamında programların güncelleştirilmesini sağlamak.
6.5. Bilgi Edinme Kanunu işlemlerini yürütmek.
6.6. Oda ile üyeler arasında iletişim kaynakları olan e.mail-faks-sms veri tabanlarını kurmak, yürütmek ve güncelliğini sağlamak.
6.7. Oda Bilgisayarlarının bakım ve onarımını yapmak/yaptırmak ve bilgisayarlarda bulunan bilgilerin muhafazasını sağlamak.
6.8. Ticaret ve sanayi ile ilgili etütler yapmak, istatistiksel bilgiler derlemek ve raporlamak.
6.9. Oda tarafından düzenlenen eğitim organizasyonlarını düzenlemek ve takip etmek.
6.10. Oda Kayıt, Faaliyet, Ticari ve Sınaî Eşya Vasıf ve Numunelerine ait belgeler ile Bağ-kur evraklarını düzenlemek.
6.11. Oda Kalite Yönetim Sistemi gereği oluşturulmuş standart şartlarına uygun faaliyetleri kendi sorumluluk alanında yürütmek ve sistemde gördüğü eksiklikleri yönetim temsilcisine rapor etmek.
6.12. Yıllık Eğitim Planlarının hazırlanmasına kendi bölümünün eğitim ihtiyaçlarını bildirmek.
6.13. Kendi biriminde müşteri odaklı hizmet bilinci kazanılmasını sağlamak ve bu bilinçle gerekli çalışmaları yapmak.
6.14. Birimi ile ilgili hizmetlerde uygunsuzluk nedenlerinin sistematik analizinde katkı sağlamak.
6.15. Odanın kalite hedeflerinin kendi birimi ile ilgili olanlarının gerçekleşmesini sağlamak.
6.16. Birimi ile ilgili üye problemlerinin çözülmesini sağlamak ve nedenlerinin ortadan kaldırılması için gereken şartları saptamak.
6.16. Yönetimin Gözden Geçirme Toplantılarına katılmak ve faaliyetler ile ilgili bilgi vermek.
6.18. Birimi ile ilgili kalite kayıtlarının muhafaza edilmesini sağlamak, veri analizlerini yapmak ve Yönetim Temsilcisine sonuçları rapor etmek.
6.19. Stratejik planlama ile ilgili verilen görevleri yerine getirmek ve geri bildirimde bulunmak.
6.20. Odamız web sayfasında yayınlanacak duyuruları, bildiri metinlerini ve sayfaya yerleştirilecek bilgilerin içeriklerini hazırlayarak Genel Sekreter’in incelemesine sunmak ve web sayfamızda yayınlanmasını sağlamak.

7.0 YETKİLERİ:

— Görevlerini yerine getirmek için verilen kaynakların etkin kullanımında tam yetkilidir.
— Oda hizmetlerinin yürütülmesi esnasında üyelere verilecek belgelerde imzaya yetkilidir.

Hizmetli

1.0. ÜNVANI: Hizmetli, Asiye Şenhazar

2.0. ÜST ORGANİZASYON: Genel Sekreter Yardımcısı

3.0. ALT ORGANİZASYON: Yok

4.0. VEKÂLET DURUMU:


Hizmetli vekâlet edemez ve kendisine vekâlet edilmez.

5.0. GÖREVİNİN GEREKTİRDİĞİ NİTELİKLER:

05.08.1983 tarih, 18126 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Personel Yönetmeliğinin 9.maddesi gereğince:
a) TC vatandaşı olması,
b) 18 yaşından küçük, 40 yaşından büyük olmaması,
c) En az lise mezunu olması,
d) Kamu haklarından yoksun bulunmaması,
e) Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis cezasıyla cezalandırılmamış olmak yahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, evrakta sahtekârlık, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, kaçakçılık, hileli iflas, gibi yüz kızartıcı suçtan dolayı hüküm giymemiş olması,
f) Askerlikle ilişiği bulunmaması,
g) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmaması,
h) Odadan istifa sebebiyle ayrılmış olmaması,
ı) Odadan daha önce cezaen işine son verilmek suretiyle çıkartılmış olmaması gereklidir.

6.0. GÖREVLERİ:

6.1 Oda hizmet binasının temizlik-tamir-bakım işlerini yapmak-yaptırmak.
6.2 Resmi bayram ve tatil günlerinde bayrak asılmasını ve indirilmesini yürütmek, gerektiğinde genel sekreterliğin emri ile bu günlere ait programları uygulamak.
6.3 Oda hizmet binasının tüm elektrik-su vb tesisatlarının bakım ve onarım işlerini yaptırmak.
6.4 Odanın organ ve birimlerinin büro içi hizmetlerine yardım etmek.
6.5 Büro içi iç hizmetleri (fotokopi-dosya temini-içecek servisi, gazete-mecmua alınması vs.) işleri yerine getirmek.
6.6 Yönetmelik ve sair mevzuatla verilen diğer görevler ile mevzuat çerçevesinde genel sekreterlikçe verilecek görevleri yapmak.
6.7 Dosyaların arşivlenmesini yapmak, arşiv bölümünün temizlik ve düzenini sağlamak, yıllık demirbaş ve sarf malzemelerinin sayımını yapmak.
6.8.Yıllık Eğitim Planlarının hazırlanmasına kendi biriminin eğitim ihtiyaçlarını bildirerek katkıda bulunmak.
6.9Kendi biriminin faaliyetlerinde müşteri odaklı hizmet bilincinin kazanılmasını sağlamak ve bu bilinçle gerekli çalışmaları yapmak.
6.10Kendi biriminin faaliyetleri ile ilgili hizmetlerde uygunsuzluk nedenlerinin sistematik analizinde katkı sağlar.
6.11Odanın kalite hedeflerinin kendisi ile ilgili olanlarının gerçekleşmesini sağlamak.
6.12Faaliyetleri ile ilgili kalite kayıtlarının muhafaza edilmesini sağlamak ve yönetim temsilcisine sonuçları raporlamak.

7.0 YETKİLERİ:

— Görevlerini yerine getirmek için verilen kaynakların etkin kullanımında tam yetkilidir.

Ticaret Sicil Müdürlüğü

1.0. ÜNVANI: Ticaret Sicil Müdürü, Dicle Erdoğan                         

2.0. ÜST ORGANİZASYON: Genel Sekreter Yardımcısı

3.0. ALT ORGANİZASYON:
---
4.0. VEKÂLET DURUMU:

Ticaret Sicil Memuru’nun yokluğunda, Bilgi İşlem Memuru Ticaret Sicil Memurluğu’na vekâlet eder.
Ticaret Sicil Memuru, genel sekreterliğin kararı olması kaydıyla odanın herhangi bir birim memuruna vekâlet edebilir.

5.0. GÖREVİNİN GEREKTİRDİĞİ NİTELİKLER:

05.08.1983 tarih, 18126 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Personel Yönetmeliğinin 9.maddesi gereğince:
a) TC vatandaşı olması,
b) 18 yaşından küçük, 40 yaşından büyük olmaması,
c) En az lise mezunu olması,
d) Kamu haklarından yoksun bulunmaması,
e) Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis cezasıyla cezalandırılmamış olmak yahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, evrakta sahtekârlık, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, kaçakçılık, hileli iflas, gibi yüz kızartıcı suçtan dolayı hüküm giymemiş olması,
f) Askerlikle ilişiği bulunmaması,
g) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmaması,
h) Odadan istifa sebebiyle ayrılmış olmaması,
ı) Odadan daha önce cezaen işine son verilmek suretiyle çıkartılmış olmaması gereklidir.

6.0 GÖREVLERİ:

6.1. Tacir niteliğinde bulunan gerçek ve tüzel kişi tacirlerin ve şubelerinin ticaret siciline tescil işletmelerini yapmak.
6.2. İşletmelerin tescil edilmiş bulunan hususlarında meydana gelen tadilleri tescil etmek.
6.3. Kapanan firmaların sicil kayıtlarının terkini sağlamak.
6.4. Gerçek ve Tüzel kişi tacirlerin üçüncü kişiler akdettikleri ticari işletme rehni sözleşmelerinin tescil işlemlerini yapmak.
6.5. Tescil, tadil ve terk işlemlerinin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilanını sağlamak.
6.6. Yasalarda tanımlanan ticaret sicil defterlerini tutmak.
6.7. Ticaret Sicil Memurluğunca düzenlenen belgeleri tanzim ederek vermek.
6.8. Ticaret Sicil Tüzüğünde yazılı diğer iş ve işlemleri sevk ve idare etmek.
6.9. Yayın işlerinin yürütülmesinde yardımcı olmak.
6.10. Oda Kalite Yönetim Sistemi gereği oluşturulmuş standart şartlarına uygun faaliyetleri kendi sorumluluk alanında yürütmek ve gördüğü eksiklikleri yönetim temsilcisine rapor etmek.
6.11. Yıllık Eğitim Planlarının hazırlanmasına kendi bölümünün eğitim ihtiyaçlarını bildirmek.
6.12. Kendi bölümünde müşteri odaklı hizmet bilincinin kazanılmasını sağlamak ve bu bilinçle gerekli çalışmalar yapmak.
6.13. Bölümü ile ilgili hizmetlerde uygunsuzluk nedenlerinin sistematik analizinde katkı sağlamak.
6.14. Odanın kalite hedeflerinin kendi bölümü ile ilgili olanlarının gerçekleşmesini sağlamak.
6.15. Kendi bölümü ile ilgili üye problemlerinin çözülmesini sağlamak ve nedenlerinin ortadan kaldırılması için gereken şartları saptamak.
6.16. Üyelere ve kendi bölümü ile ilgili hizmetlerde gerekli kontrolleri yapmak, hizmetin istenilen kalitede olmasını sağlamak.
6.17. Yönetimin Gözden Geçirme Toplantılarına katılmak ve faaliyetler ile ilgili bilgi vermek.
6.18. Bölümü ile ilgili kalite kayıtlarının muhafaza edilmesini sağlamak, veri analizlerini yapmak ve yönetim temsilcisine sonuçları rapor etmek.

7.0 YETKİLERİ:

— Görevlerini yerine getirmek için verilen kaynakların kullanımında tam yetkilidir.
— Ticaret Sicil Memurluğu görevlerinin yürütülmesinde imzaya yetkilidir.

Ticaret Sicil Müdür Yardımcısı

1.0. ÜNVANI: Ticaret Sicil Müdür Yardımcısı, Ceyhun Şentüfekçi          

2.0. ÜST ORGANİZASYON: Ticaret Sicil Müdürlüğü                                    

3.0. ALT ORGANİZASYON:
---
4.0. VEKÂLET DURUMU:
Ticaret Sicil Memuru’nun yokluğunda Ticaret Sicil Memurluğu’na vekâlet eder.
Ticaret Sicil Memur yardımcısı, genel sekreterliğin kararı olması kaydıyla odanın herhangi bir birim memuruna vekâlet edebilir.

5.0. GÖREVİNİN GEREKTİRDİĞİ NİTELİKLER:

05.08.1983 tarih, 18126 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Personel Yönetmeliğinin 9.maddesi gereğince:
a) TC vatandaşı olması,
b) 18 yaşından küçük, 40 yaşından büyük olmaması,
c) En az lise mezunu olması,
d) Kamu haklarından yoksun bulunmaması,
e) Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis cezasıyla cezalandırılmamış olmak yahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, evrakta sahtekârlık, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, kaçakçılık, hileli iflas, gibi yüz kızartıcı suçtan dolayı hüküm giymemiş olması,
f) Askerlikle ilişiği bulunmaması,
g) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmaması,
h) Odadan istifa sebebiyle ayrılmış olmaması,
ı) Odadan daha önce cezaen işine son verilmek suretiyle çıkartılmış olmaması gereklidir.

6.0 GÖREVLERİ:

6.1. Tacir niteliğinde bulunan gerçek ve tüzel kişi tacirlerin ve şubelerinin ticaret siciline tescil işletmelerini yapmak.
6.2. İşletmelerin tescil edilmiş bulunan hususlarında meydana gelen tadilleri tescil etmek.
6.3. Kapanan firmaların sicil kayıtlarının terkini sağlamak.
6.4. Gerçek ve Tüzel kişi tacirlerin üçüncü kişiler akdettikleri ticari işletme rehni sözleşmelerinin tescil işlemlerini yapmak.
6.5. Tescil, tadil ve terk işlemlerinin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilanını sağlamak.
6.6. Yasalarda tanımlanan ticaret sicil defterlerini tutmak.
6.7. Ticaret Sicil Memurluğunca düzenlenen belgeleri tanzim ederek vermek.
6.8. Ticaret Sicil Tüzüğünde yazılı diğer iş ve işlemleri sevk ve idare etmek.
6.9. Yayın işlerinin yürütülmesinde yardımcı olmak.
6.10. Oda Kalite Yönetim Sistemi gereği oluşturulmuş standart şartlarına uygun faaliyetleri kendi sorumluluk alanında yürütmek ve gördüğü eksiklikleri yönetim temsilcisine rapor etmek.
6.11. Yıllık Eğitim Planlarının hazırlanmasına kendi bölümünün eğitim ihtiyaçlarını bildirmek.
6.12. Kendi bölümünde müşteri odaklı hizmet bilincinin kazanılmasını sağlamak ve bu bilinçle gerekli çalışmalar yapmak.
6.13. Bölümü ile ilgili hizmetlerde uygunsuzluk nedenlerinin sistematik analizinde katkı sağlamak.
6.14. Odanın kalite hedeflerinin kendi bölümü ile ilgili olanlarının gerçekleşmesini sağlamak.
6.15. Kendi bölümü ile ilgili üye problemlerinin çözülmesini sağlamak ve nedenlerinin ortadan kaldırılması için gereken şartları saptamak.
6.16. Üyelere ve kendi bölümü ile ilgili hizmetlerde gerekli kontrolleri yapmak, hizmetin istenilen kalitede olmasını sağlamak.
6.17. Yönetimin Gözden Geçirme Toplantılarına katılmak ve faaliyetler ile ilgili bilgi vermek.
6.18. Bölümü ile ilgili kalite kayıtlarının muhafaza edilmesini sağlamak, veri analizlerini yapmak ve yönetim temsilcisine sonuçları rapor etmek.

7.0 YETKİLERİ:

— Görevlerini yerine getirmek için verilen kaynakların kullanımında tam yetkilidir.
— Ticaret Sicil Memurluğu görevlerinin yürütülmesinde imzaya yetkilidir.

KOSGEB Temsilcisi

1.0. ÜNVANI: KOSGEB Temsilcisi, Mehmet Hacıoğlu

2.0. ÜST ORGANİZASYON: Genel Sekreter Yardımcısı

3.0. ALT ORGANİZASYON: Yok

4.0. VEKALET DURUMU:

Kosgeb Sorumlusu vekalet edemez ve kendisine vekalet edilmez.

5.0. GÖREVİNİN GEREKTİRDİĞİ NİTELİKLER:

05.08.1983 tarih, 18126 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Personel Yönetmeliğinin 9.maddesinde aranan aşağıdaki koşullar:
a) TC vatandaşı olması,
b) 18 yaşından küçük, 40 yaşından büyük olmaması,
c) En az Üniversite mezunu olması,
d) Kamu haklarından yoksun bulunmamak,
e) Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis cezasıyla cezalandırılmamış olmak yahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, evrakta sahtekârlık, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, kaçakçılık, hileli iflas, gibi yüz kızartıcı suçtan dolayı hüküm giymemiş olmak,
f) Askerlikle ilişiği bulunmaması,
g) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmaması,
h) Odadan istifa sebebiyle ayrılmış olmamak,
ı) Odadan daha önce cezaen işine son verilmek suretiyle çıkartılmış olmamak,

6.0. GÖREVLERİ:

6.1. KOSGEB Destek ve Hizmetlerinin KOBİ’lere seminer, panel, konferans, broşür, kitapçık vb. etkinlikler vasıtasıyla duyurulması ve tanıtılması sağlamak
6.2. KOSGEB Başkanlığınca onaylanacak yıllık çalışma programı çerçevesindeki faaliyetlerin ilgili KOSGEB Birimi koordinasyonunda gerçekleştirilmesi,
6.3. Sinerji Odağının Yıllık Çalışma Programının hazırlanması
6.4. İşletmeler tarafından KOSGEB Destekleri için yapılan başvuruların ön incelemesinin yapılarak ilgili KOSGEB Birimine iletilmesi,
6.5. Hizmetlerin verilmesi sırasında oluşan bilgilerin kayıtlarının tutularak, KOSGEB’in ilgili veri tabanlarına aktarılması,
6.6. Ulusal ve uluslararası kaynaklardan desteklenen proje ve programların yürütülmesinde KOSGEB hizmet birimleri ile işbirliği yapılması,
6.7. Yönetmelik ve sair mevzuatla verilen diğer görevler ile mevzuat çerçevesinde Meclis, Yönetim Kurul veya Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcısı tarafından verilecek görevleri yapmak.
6.8. Yıllık Eğitim Planlarının hazırlanmasına kendi bölümünün eğitim ihtiyaçlarını bildirerek katkıda bulunmak.
6.9. Kendi faaliyetlerinde müşteri odaklılık bilincinin kazanılmasını sağlamak ve bu bilinçle gerekli çalışmaları yapmak.
6.10. Faaliyetleri ile ilgili hizmetlerde uygunsuzluk nedenlerinin sistematik analizinde katkı sağlar.
6.11. Odanın kalite hedeflerinin kendisi ile ilgili olanlarının gerçekleşmesini sağlar.
6.12. Faaliyetleri ile ilgili kalite kayıtlarının muhafaza edilmesini sağlamak ve Yönetim Temsilcisine sonuçları raporlamak.
6.13. Stratejik planlama ile ilgili verilen görevleri yerine getirmek ve geri bildirimde bulunmak.

7.0. YETKİLERİ:

- Yukarıdaki sorumlulukları yerine getirmek için kendisine verilen kaynakların etkin kullanımında tam yetkilidir.

Yönetim Temsilcisi

1.0. ÜNVANI: Yönetim Temsilcisi

2.0. ÜST ORGANİZASYON: Yönetim Kurulu Başkanı

3.0. ALT ORGANİZASYON: Yok

4.0. VEKALET DURUMU:

Yönetim Temsilcisi vekalet etmez.
Yönetim Temsilcisi olmadığında yerine Yönetim Kurulu Başkanı vekalet eder.

5.0. GÖREVİNİN GEREKTİRDİĞİ NİTELİKLER:

-Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili temel eğitimleri (Kalite Yönetim Sistemi, İç Kalite Tetkiki Eğitimlerini) almış olmak.
-En az üniversite mezunu olmak.
-MSOFFICE bilgisayar programlarını etkin kullanmak.
-Ticaret ve Sanayi Odalarını ilgilendiren yasa ve yönetmeliklere hakim olmak.
-Güvenilir iş ahlakına sahip olmak.
-Analitik düşünce yeteneğine sahip olmak.
-Askerlik mükellefiyeti bulunmamak.

6.0. GÖREVLERİ:

6.1.Kalite Yönetim Sisteminin (TS-EN-ISO 9001) kurulması, işletilmesi ve geliştirilmesini sağlamak; bu konularda yönetimi temsil etmek.
6.2.TUTSO’nı Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili konularda belgelendirme kuruluşlarına, üyelere ve dış kuruluşlara karşı üst yönetim adına temsil etmek.
6.3.Kalite politikalarının oluşturulması ve gözden geçirilmesinde Yönetim Kurulu’na yardımcı olmak.
6.4.Kalite Yönetim Sisteminin performansını izlemek ve iyileştirme ihtiyaçları hakkında Yönetim Kurulu Başkanı’na 6 ayda bir rapor sunmak.
6.5.Kalite hedeflerini izlemek ve Yönetim Kurulu Başkanı’na raporlamak.
6.6.Kurumda bir müşteri (üye) bilinci oluşmasını sağlamak.
6.7.TUTSO Kalite El Kitabını hazırlamak.
6.8.Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili prosedürleri ve süreçleri hazırlamak, süreç performans kriterlerini belirlemek.
6.9.Kendi faaliyetleri ile ilgili talimatları hazırlamak, diğer sorumluların hazırladığı talimatları gözden geçirip onaylamak.
6.10.Dokümanların TS-EN-ISO 9001 standardının şartlarını karşılamadaki yeterliliği için gözden geçirilmesini sağlamak, gerekli gördüklerinin güncelleştirilmesini sağlamak.
6.11.Yeni dökümanların isteklerini veya revizyon isteklerini değerlendirmek, ilgili dokümanı incelemek ve karar vermek.
6.12.Kalite Yönetim Sistemini Gözden Geçirme toplantılarını organize etmek ve sonuçlarını raporlamak. Bu toplantıda alınan kararları ve yapılan görevlendirmeleri takip etmek.
6.13.İç tetkikleri organize etmek, yıllık tetkik planını hazırlamak, tetkik raporlarını gözden geçirmek ve sonuçlarını Yönetim Kurulu Başkanı’na sunmak.
6.14.İç tetkiklerdeki uygunsuzlukların takip tetkiklerini organize etmek ve sonuçlarını takip etmek.
6.15.Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili tespit edilen uygunsuzlukların giderilmesi amacıyla düzeltici faaliyetleri başlatmak, takip etmek, tekrarını önleyecek şekilde uygulanmasını sağlamak.
6.16.Muhtemel uygunsuzlukların ortaya çıkmadan önce önlenmesi için gerekli faaliyetleri başlatmak, koordine etmek ve sonuçlarını izlemek.
6.17.Müşteri memnuniyetini tespit çalışmaları yapmak ve sonuçlarını değerlendirmek.
6.18.Müşteri (üye) şikayetlerini değerlendirmek ve sonuçlarını Yönetim Kurulu Başkanı’na raporlamak.
6.19.Tedarikçilerin performansını izleme ve değerlendirme konularında Mali İşler Memuru’na yardımcı olmak.
6.20.Eğitimleri planlamak, izlemek ve bu doğrultuda personelin sürekli ve yeterli eğitilmesini sağlamak.

7.0. YETKİLERİ:

Üst Yönetim adına Kalite Yönetim Sistemini yönlendirme, denetleme ve değerlendirme konularında tam yetkilidir.

Hesapları İnceleme Komisyonu

1.0. ÜNVANI: Hesapları İnceleme Komisyonu

2.0. ÜST ORGANİZASYON: Meclis Başkanı

3.0. ALT ORGANİZASYON:

Genel Sekreter, İdari İşler Memuru, Mali İşler Memuru, Bilgi İşlem ve İstatistik Memuru, Kosgeb Sorumlusu, Hizmetli.
4.0GÖREVLERİ:

4.1Oda Meclisine sunulan bütçe tasarısı, aylık muvazeneyi, kesin hesabı, bütçenin bir faslından diğer faslına aktarma tekliflerini tetkik etmek,
4.2Kayıt ücreti ve yıllık aidat tarifeleri ile hizmetler karşılığında alınacak ücret tarifelerini ve tadillerini incelemek
4.3Oda Meclis Başkanlığı tarafından havale edilen işleri tetkik etmek
4.4İncelediği Konular ile ilgili Meclise Rapor Sunmak

7.0. YETKİLERİ:

— Görevini yerine getirmek için verilen kaynakların kullanımında tam yetkilidir.
— Görevini yerine getirirken Yönetim Kurulunun da izni ile YMM, MM gibi konusunda uzman kişilerden yardım, danışmanlık ve destek alabilir.

SözleşmelerHızlı İletişim

Foto Galeri

Site Haritası