ODA İŞLEMLERİ  »  Gerçek Kişi
GERÇEK KİŞİ KAYDI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

-Oda Kayıt Beyannamesi
-Vergi levhası
-Mükellefiyet Yazısı
-İşletme Sahibinin / Yetkilisinin imza örneği/imza beyanı (Kamu kurum ve kuruluşlarınca veri tabanlarında tutulan imza kaydının bulunmaması veya kaydın temin edilememesi halinde, ilgililerin imzaları, fiziki olarak notere onaylattırılmak veya herhangi bir Ticaret Sicili Müdürlüğünde yazılı beyanda bulunmak suretiyle müdürlüğe verilir.) (1 adet asıl)

NOTLAR

a) Müdürlüğümüzce BİLANÇO ESASINA göre defter tutan gerçek kişilerin kayıtları yapılmaktadır. Kontrol için yevmiye defteri önyüz fotokopisini ibraz ediniz.

b) Gerçek kişi yabancı uyruklu ise:

-Türkiye'de ikamet ediyorsa İkamet İzin Belgesi noter tasdikli sureti (1 adet asıl) veya  adresi yurtdışında ise adresi gösterir beyan

-Tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti (1 adet asıl - 1 adet fotokopi)

-Vergi dairesi potansiyel görüntüleme belgesi (1 adet asıl)


NOT: https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapılması gerekiyor.


GERÇEK KİŞİ ŞUBE KAYDI İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

-Vergi Levhası
-Mükellefiyet Yazısı (şube için)

-Şube Yetkilisinin imza örneği/imza beyanı (Kamu kurum ve kuruluşlarınca veri tabanlarında tutulan imza kaydının bulunmaması veya kaydın temin edilememesi halinde, ilgililerin imzaları, fiziki olarak notere onaylattırılmak veya herhangi bir Ticaret Sicili Müdürlüğünde yazılı beyanda bulunmak suretiyle müdürlüğe verilir.) (1 adet asıl)

NOTLAR

1-Merkezde faaliyet konusu ile aynı ise şube açılışı yapılmalıdır, farklı ise ayrı bir gerçek kişi merkez kaydı oluşturulmalıdır.

2-Şube Yetkilisi Yabancı Uyruklu İse;

-Varsa İkamet İzin Belgesi noter tasdikli sureti (1 adet asıl) veya  adresi yurtdışında ise adresi gösterir beyan

-Tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti (1 adet asıl - 1 adet fotokopi)

-Vergi dairesi potansiyel görüntüleme belgesi (1 adet asıl)

 
NOT: 
https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.


GERÇEK KİŞİ MERKEZ NAKLİ


-Mükellefiyet Yazısı
-Şirketin kayıtlı olduğu Eski Merkezdeki Sicil Müdürlüğünden alınacak sicil özeti (TSY Madde 111)

NOT: https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.

GERÇEK KİŞİ TADİL İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR


Not: Değişecek unvan için Ticaret Sicil Müdürlüğünden onay alınız ve iş konusu değişiklikleri için Vergi Dairesinden mükellefiyet kaydı alınacaktır.

GERÇEK KİŞİ SİGORTA ACENTELİĞİ TESCİLİ

-Acentelik Vekaletnamesi

GERÇEK KİŞİ SİGORTA ACENTELİĞİ FESHİ

-Fesihname

GERÇEK KİŞİ HALEFİYET İŞLEMLERİ

-Dilekçe

-Yeni yetkilinin imza örneği/imza beyanı (Kamu kurum ve kuruluşlarınca veri tabanlarında tutulan imza kaydının bulunmaması veya kaydın temin edilememesi halinde, ilgililerin imzaları, fiziki olarak notere onaylattırılmak veya herhangi bir Ticaret Sicili Müdürlüğünde yazılı beyanda bulunmak suretiyle müdürlüğe verilir.) (1 adet asıl)

-Mirasçılar tarafından işletmeyi devam ettirecek mirasçı lehine noter huzurunda düzenlenmiş muvafakatname

-Mahkeme Veraset İlamı veya noterden düzenlenmiş Mirasçılık Belgesi


GERÇEK KİŞİ İSİM/SOYİSİM DEĞİŞİKLİĞİ İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR


-Dilekçe

Değişiklik;
a. Mahkeme karı ile olmuşsa, değişikliği gösterir kesinleşme şerhli mahkeme kararı ( mahkeme ya da noter onaylı örneği 1 asıl, 1 fotokopi),

b. Evlilik nedeniyle olmuşsa; Evlilik cüzdanının noter onaylı örneği veya Nüfus Müdürlüğü?nden onaylı vukuatlı nüfus kayıt örneği (1 asıl)

c. Boşanma nedeniyle olmuşsa; Boşanmanın kesinleştiği mahkeme kararı ile Nüfus Müdürlüğü?nden onaylı vukuatlı nüfus kayıt örneği (1 er adet asıl)


GERÇEK KİŞİ TERKİN İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

-Mükellefiyet Yazısı ya da Vergi Dairesi Kapanış Yazısı

Hızlı İletişim

Foto Galeri

Site Haritası