Duyurular  »  Yeraltısuyu kullanan Sanayicilerin Dikkatine
Son yıllardaki yeraltısuyu kullanımına yönelik yoğun talepler ve kullanma belgesinde belirtilen miktardan fazla yeraltısuyu çekilmesi karşısında bazı tedbirlerin alınması mecburiyeti hasıl olmuştur. Sürdürülebilir bir yeraltısuyu yönetimi için, yeraltısuyu rezerv-çekim ilişkisinin modern sulama sistemleri ile desteklenerek kontrol altında tutulması, yağış rezerv ilişkisinin hesaplanması, gelecekte çok daha büyük problemlerin yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınması önem arz etmektedir. Yeraltısuyu bitmez tükenmez bir kaynak değildir. Yurdumuzun tüm kaynakları gibi ölçüsüz, hesapsız kullanıldığı takdirde bunun da bir sonu olacaktır. Bu sebeple; 6111 sayılı Kanun ile 167 sayılı Yeraltısuları Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasına "Kuyu, galeri, tünel ve benzerlerine, çekilecek yeraltısuyu miktarının tespitini sağlayacak ölçüm sistemleri kurulmadan, kullanma belgesi verilemez. Bu ölçüm sisteminin özellikleri yönetmelikle belirlenir." ifadesi eklenmiştir.167 Sayılı Yeraltısuları Kanununun geçici 3. Maddesinde 14.02.2013 tarih ve 6427 nolu kanunla değişiklik yapılmıştır. Bu Kanunda;

"GEÇİCİ MADDE 3-Bu maddeyi değiştiren Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yeraltısuyu temini amacıyla kuyu, galeri tünel ve benzerleri için kullanma belgesi olanlardan;

a) Sanayi amaçlı kullanılan kuyu, galeri, tünel ve benzerlerine ölçüm sistemi bir yıl içinde belge sahibince kurulur. Süresi içerisinde ölçüm sistemi kurmayanların belgeleri iptal edilerek kuyuları kapatılır ve kapatma masrafları sahibinden alınır.

b) Zirai, içme kullanma suyu amaçlı açılan ve ölçüm sistemi kurma zorunluluğu dahilinde bulunan kuyu, galeri, tünel ve benzerlerine ölçüm sistemi bir yıl içinde kurulur. Ölçüm sistemini kuramayanların bu süre içerisinde talep etmesi halinde ölçüm sistemleri, bedeli yüzde on fazlası ile ilgililerden tahsil edilmek üzere, bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren üç yıl içerisinde Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından kurulur veya kurdurulur. Bu şartlara uymayanların belgeleri iptal edilerek kuyuları kapatılır ve kapatma masrafları sahibinden alınır." denilmektedir.

Kanundan da anlaşıldığı gibi, her türlü sanayi suyunu yeraltısuyundan temin eden tüm sanayi kuruluşlarımızın kuyularına Ölçüm Aletleri Yönetmeliğine uygun, uzaktan izlemeli, ön yüklemeli su sayacı takmaları gerekmektedir. Ölçüm aletleri yönetmeliğine uygun sayaç üreten firmalar Sanayi Bakanlığına sorularak belirlenmiştir. Su sondaj kuyularına takılacak sayaçların ön yüklemesi, uzaktan izlenmesi ve kontrolü sayaç firmasının DSİ Bölge Müdürlüğüne kuracağı yazılım sistemiyle  yapılacaktır. Kanuni sürenin dolacağı 01.03.2014 tarihine kadar sanayicilerimizin kuyularına Bölge Müdürlüğü’nün bilgisi dahilinde su sayacı taktırmaları önem arz etmektedir.Hızlı İletişim

Foto Galeri

Site Haritası