Duyurular  »  Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelikte Yapılan Değişiklik Hakkında
29 Eylül 2021 -
Sayın Üyemiz,
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden iletilen 27.09.2021 tarih ve 8686 sayılı yazıda; Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'nden intikal eden E-39618779-401.99-00066888559 sayılı yazıda; Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik'te değişiklik yapıldığının bildirildiği ifade edilmektedir.
İlgili Genel Müdürlük tarafından iletilen yazıda;
Cep telefonu ve tablet gibi ikinci el piyasada sıklıkla alışverişe konu olan teknolojik ürünlerin belirli bir standartta yenilenmesi ve sertifikalı ve garantili bir şekilde tekrar satışa sunulmasına yönelik uygulama usul ve esaslarını düzenlemek üzere Ticaret Bakanlığınca hazırlanan “Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik”in 22/08/2020 tarihli ve 31221 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği, yapılan düzenlemeyle, kullanılmış ikinci el cep telefonları ve tabletlerin, Bakanlıkça onaylı yenileme merkezleri tarafından yenilenmesi, yenileme merkezlerinin ve yenileme işlemlerinin Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından belirlenen standartlara uygun olması, yenilenmiş ürünlere asgari 12 aydan az olmamak üzere garanti verilmesi gibi hususların düzenlendiği, söz konusu düzenlemeyle, tüketicilerin kullanılmış ikinci el ürünleri alırken veya satarken güvenli bir şekilde alışveriş yapmalarının sağlanması, satın alınan ürüne ilişkin karşılaşılan ekonomik, maddi ve hukuki sorunlarda hem garantiden hem de ayıplı maldan kaynaklı haklarını kullanabilmeleri ve ithal girdi kalemlerinde sağlanacak tasarruf ile cari açığın azaltılması ile ekonomik ömrü dolmayan ürünlerin yeniden ekonomiye katkısının sağlanması amaçlandığı,
Yenilenmiş ürün sisteminin daha sağlıklı bir şekilde işleyebilmesini temin etmek amacıyla anılan Yönetmelikte bazı değişiklikler yapılmış olup, söz konusu değişikliklere ilişkin Yönetmeliğin 02/09/2021 tarihli ve 31586 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiği, bu kapsamda;
Tüketicilerin evrensel tüketici haklarından olan “bilgilenme hakkı” kapsamında tam ve doğru olarak bilgilendirilmesini sağlamak amacıyla, yenileme yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın ikinci el cep telefonlarının ve tabletlerin, malın mevcut durumunu ve varsa yapılan işlemleri gösteren bilgilendirme etiketiyle satışa sunulması zorunluluğu getirildiği,
Yönetmeliğe ve ilgili standarda uygun şekilde yenileme işlemi yapılmayan kullanılmış ürünlerin yenilenmiş ürün algısı oluşturacak şekilde reklam ve satışına ilişkin ticari uygulama yasağı getirilerek tüketici mağduriyetlerinin önlenmesinin amaçlandığı,
Bu bağlamda; Yönetmelikle amaçlanan faydaların gerçekleşebilmesini sağlamak, gerek tüketicilerin etkin bir şekilde korunması gerekse sağlıklı bir ikinci el piyasa yapısının oluşabilmesini temin etmek amacıyla Yönetmelik ile getirilen düzenlemelere uygun hareket edilmesinin önem arz ettiği bildirilmektedir.
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,
Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası


Hızlı İletişim

Foto Galeri

Site Haritası