Duyurular  »  Menşe ve Dolaşım Belgelerinin Onay İşlemleri

12 Ocak 2022

Sayın üyemiz

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından odamıza iletilen yazıda,

İlgi : Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 05.01.2022 tarihli ve 70656435 sayılı yazı.

Menşe ve dolaşım belgelerinin düzenlenmesi ve onay işlemlerindeki uygulamalara dair Odalarımızca Birliğimize yapılan başvurular, gerek görülmesi halinde Ticaret Bakanlığı'nın görüş ve talimatına sunulmaktadır.

Bu defa da,

1. İhracatçı firmalar adına açılmış akreditiflerde öngörülen şartlar gerekçe gösterilerek, Menşe Şahadetnamelerinin ihracatçı veya alıcı kutucuklarında yer alan firma unvanlarının başına IBAN numaraları, ticari faturalarının seri numaraları vb. ibarelerin eklenip eklenmeyeceği,

2. Menşe ve dolaşım belgeleri eşliğinde ihracatı yapılan eşyanın, varış ülkesi ile ticaret yapılan ülkesinin farklı olması durumunda, söz konusu belgelerin alıcıya ilişkin kutucuğuna nihai varış ülkesinin, "Destination :.….." "Notify….. : " vb. ibarelerinin kullanılarak ifade edilmesinin mümkün olup olmayacağı,

3.İhracatçı firmalarca elektronik faturalar üzerine yeni bilgilerin girilmesinin gerekmesi veya menşe ve dolaşım belgelerinde kayıtlı bilgilerin elektronik faturalarda bulunan bilgiler ile örtüşmediği durumlarda (Örnek: Brüt ağırlık) elektronik faturalar üzerinde manuel ekleme/düzeltme yapılıp yapılmayacağı,

4. Transit ticarete konu olan eşyanın, Türkiye'ye hiç uğramaksızın doğrudan doğruya menşe/ihracatçı ülkeden bir diğer ülkeye gönderilmesi halinde, menşe/ihracatçı ülke tarafından düzenlenen Menşe Şahadetnamesi esas alınarak, ülkemizden yeni bir Menşe Şahadetnamesinin eşyanın gönderildiği ülkeye yönelik olarak düzenlenip düzenlenmeyeceği, hususlarında muhtelif tarihlerde Odalarımızca Birliğimize yapılan görüş taleplerinin ilgili Bakanlığa iletilmesi neticesinde, ekte bir örneği sunulan ilgi yazı Birliğimize gönderilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası

 

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

İlgi: 09.11.2021 tarihli ve 61828824-101.99 (67629241) sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız incelenmiş olup, yazı konusu hususlardan;

1. İhracatçı firmalar adına açılmış akreditiflerde öngörülen şartlar gerekçe gösterilerek, menşe şahadetnamelerinin, ihracatçı veya alıcı kutucuklarında yer alan firma unvanlarının başına IBAN numaraları, ticari faturaların seri numaraları vb. bilgilerin de eklenmesi ve belgelerin belirtilen şekilde tanziminin talep edildiği; bahse konu akreditif metinlerinin ve ticari faturaların ibraz edilmesi kaydı ile belirtilen şekilde düzenlenmiş menşe şahadetnamelerinin onaylanıp onaylanmayacağı hususu,

2. Menşe Şahadetnamesi veya diğer menşe ve dolaşım belgeleri eşliğinde ihracatı yapılan eşyanın, varış ülkesi ile ticaret yapılan ülkesinin farklı olması durumunda, söz konusu belgelerin alıcıya ilişkin kutucuğuna nihai varış ülkesinin, "Destination :.….." "Notify….. : " vb. ibarelerin kullanılarak ifade edilmesinin mümkün olup olmayacağı hususu sorulmuş olup Bilindiği üzere, Gümrük Yönetmeliği'nin 40 ncı maddesinde menşe şahadetnamesinde bulunması zorunlu olan bilgilere yer verilmiş olup söz konusu bilgiler arasında IBAN numarası, ticari fatura seri numarası, varış ülkesi gibi bilgiler yer almamaktadır.

3. İhracatçı firmalarca elektronik faturalar üzerine yeni bilgilerin girilmesinin gerekmesi veya menşe ve dolaşım belgelerinde kayıtlı bilgilerin elektronik faturalarda bulunan bilgiler ile örtüşmediği durumlarla karşılaşıldığı; anılan durum karşısında, ihracatçı firmalarca firma kaşelerinin ve yetkili kişilerin imzalarının elektronik faturalar üzerine tatbik edilmesi suretiyle, elektronik fatura üzerinde manuel ekleme veya düzeltme yapılmasının ve bu şekilde düzeltme veya ekleme yapılmış elektronik faturaların Odalar tarafından yapılan onay işlemleri esnasında tevsik edici belge olarak geçerli kabul edilip edilemeyeceği hususu sorulmuştur.

01.07.2017 tarihli ve 2017/7 sayılı Genelge kapsamında ihracat beyannamelerinde beyan edilen elektronik faturalar ile ilgili fatura oluşturulup Bakanlığımız Tek Pencere Sistemine iletildikten sonra güncelleme veya değişiklik yapılması teknik açıdan mümkün bulunmamaktadır. Diğer taraftan E-Faturada değişiklik gerekmesi halinde firma tarafından Bakanlığımız İhracat Fatura Portalı üzerinden ilgili e-fatura iptal edilmekte olup daha sonra yeni bir e-fatura düzenlenerek ihracat beyannamesine eklenmektedir.

Bu kapsamda, elektronik fatura üzerinde manuel ekleme veya düzeltme yapılmasının ve bu şekilde düzeltme veya ekleme yapılmış elektronik faturaların Odalar tarafından yapılan onay işlemleri esnasında tevsik edici belge olarak geçerli kabul edilmesinin uygun olmadığı değerlendirilmektedir.

4. Türkiye'de yerleşik firma tarafından, yurt dışında yerleşik firmadan satın alınıp, doğrudan doğruya bir diğer ülkedeki firmaya transit ticaret kapsamında satışı yapılan eşya için, menşe/ihracatçı ülkenin düzenlemiş olduğu menşe şahadetnamesinin esas alınarak ülkemizde yeni menşe şahadetnamesinin düzenlenmesinin mümkün olup olamayacağı ve onay işlemleri esnasında, menşe/ihracatçı ülke tarafından düzenlenmiş menşe şahadetnamesi ile ticari (orijinal) fatura, taşıma belgelerinin Odalarımıza ibrazının yeterli bulunup bulunamayacağı hususları sorulmuştur.

Bilindiği üzere, Türkiye’den ihracatta menşe şahadetnamesi düzenlenmesine ilişkin hususlar Gümrük Yönetmeliğinin 42 nci maddesinde düzenlenmiş ve söz konusu maddede menşe şahadetnamesinin ihracatçı veya kanuni temsilcisinin talebi üzerine düzenleneceği ifade edilmiş olup Türkiye’den ihraç edilmeyen bir eşya için Türkiye yetkili makamlarınca menşe şahadetnamesi düzenlenmesi uygun değerlendirilmemektedir.Hızlı İletişim

Foto Galeri

Site Haritası