Duyurular  »  Çevre İzin ve Lisansları

Bilindiği üzere 2872 sayılı çevre Kanunu’nun ” İzin alma ve bertaraf etme yükümlülüğü” başlıklı 11. Maddesinde” Üretim, tüketim ve hizmet faaliyetleri sonucunda oluşan atıklarını alıcı ortamlara doğrudan veya dolaylı vermeleri uygun görülmeyen tesis ve işletmeler ile yerleşim birimleri atıklarını yönetmeliklerde belirlenen standart ve yöntemlere uygun olarak arıtmak ve bertaraf etmekle veya ettirmekle ve öngörülen izinleri almakla yükümlüdürler” ve ” Atık geri kazanım, geri dönüşüm ve bertaraf tesisleri kurmak ve işletmek isteyen gerçek ve/veya tüzel kişiler, yönetmelikle belirlenen esaslar doğrultusunda, ürün standardı, ürünlerinin satışa uygunluğu ve piyasadaki denetimi ile ilgili izni, ilgili kurumlardan almak kaydı ile Bakanlıktan lisans almakla yükümlüdür” hükümleri yer almaktadır.

Söz konusu Kanuna istinaden 29.04.2009 tarih ve 27214 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak, 01.04.2010 tarihinde yürürlüğe giren Çevre Kanununca alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü addesinin ikinci fıkrasında” Ek-l ve Ek-2 listelerinde yer alan işletmelerin, çevre izni veya çevre izin ve Lisansı alması zorunludur” hükmü yer almaktadır. Geçici faaliyet belgesi veya çevre izni ve lisans belgesi başvuruları; Ek – 1 listesinde belirtilen işletmeler için Bakanlık; Ek-2 listesinde belirtilen işletmeler için İl Çevre ve Şehircilik Müdürlükleri tarafından değerlendirilmektedir.


Ek.1

Ek.2Hızlı İletişim

Foto Galeri

Site Haritası