Duyurular  »  Kuyumcunun veya kuyum Mesleki Yeterlilik Belgesi hakkında

19 Eylül 2023
Sayın üyemiz,
Ticaret Bakanlığı, Manisa İl Ticaret Müdürlüğü tarafından odamıza iletilen sayı  
E-77691360-439.04.02-00088997523 yazıda 'Mesleki Yeterlilik Belgesi' ile ilgili olarak bilgilendirilmede bulunulmuştur.
Yapılan açıklamada şu bilgilere yer verilmiştir:
14/04/2021 tarih ve 31454 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmeliğin 6. maddesinin (ç) bendinde, "Kuyumcunun veya kuyum işletmesinin tam zamanlı çalışan en az bir personelinin ilgili ustalık belgesine (Ek ibare:RG-19/3/2022-3 1783) veya mesleki yeterlilik belgesine sahip olması" hükmü yer almaktadır.
Anılan Yönetmeliğin geçici ı. maddesinin 3. fıkrasında, "Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibanyla kuyum ticaretine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi ya da meslek odası kaydı bulunan işletmeler adına, 30/6/2022 tarihine' kadar yapılan yetki belgesi başvurularında, 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (ç)  bendinde belirtilen ustalık belgesi ve mesleki yeterlilik belgesi şartı aranmaksızın yetki belgesi verilir.
Söz konusu şartı haiz olunduğunu gösteren belgelerden birinin 31/12/2022 tarihine kadar Bilgi Sistemine aktarılmaması veya il müdürlüğüne teslim edilmemesi halinde bu işletmelerin yetki belgeleri iptal edilir." hükmü gereği, taahhüt vererek veya taahhütsüz, ustalık belgesini sisteme yüklemeyen üyelerinize; gerekli duyumların yapılması, Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edenlerin yetki belgelerinin iptal edileceği hususunda bilgi verilmesini rica ederim.
Muharrem Özel
İl Müdürü

Bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla,

Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası


Hızlı İletişim

Foto Galeri

Site Haritası