Duyurular  »  17. Geleneksel Tüketici Ödülleri İlanı

17. GELENEKSEL TÜKETİCİ ÖDÜLLERİ İLANI

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden aldığımız yazıda; tüketici bilincinin geliştirilmesi, tüketicilerin yasal haklarını kullanmaları konusunda özendirilmesi, tüketici talep ve tercihlerini dikkate alan firmaların teşvik edilmesi, tüketici hukuku veya tüketicinin korunması ile ilgili bilimsel çalışmaların özendirilmesi amaçlarıyla Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından yedi dalda “Geleneksel Tüketici Ödülleri” nin verileceği belirtilmektedir.

17. Geleneksel Tüketici Ödül Dalları :

A-Radyo- Televizyon Programı Ödülü

1- Programın, özel olarak tüketici sorunlarını konu edinmesi; tüketicileri eğitici, aydınlatıcı ve bilgilendirici nitelikte olması,

2- Programın, 07:00 -23:00 saatleri arasında yayınlanıyor olması,

3- Programın, radyo ve televizyon kuruluşunun haftalık yayın süresinin % I’ inden az olmaması,

Bu dalda başvuru yapacak veya aday gösterilecek televizyon ve radyo kuruluşlarının 2013 yılında çeşitli zamanlarda yayınlanmış, birbirinden farklı en az 3 adet TV ve/veya radyo program örneklerinin kayıtlı bulunduğu ve bilgisayar ortamında çalışabilen CD ya da DVD’leri ile programın adı, yayınlandığı kanal ve kanalın gerçek veya tüzel kişilik unvanı, iletişim bilgileri, yayın saati, yayın süresi, yayınlandığı günler ve yayınlandığı kanalın günlük yayın saatinin bildirilmesi gerekmektedir.

B- Yazılı Basın Tüketici Köşesi Ödülü

1- Yazıların, ilgili yayın organında, bağımsız bir “Tüketici Köşesi” veya benzer bir isim altında yayınlanmakta olması,

2- Yazıların, tüketici sorunlarını aktarıcı ve bunları çözücü olmasının yanı sıra, tüketicileri bilinçlendirmeyi esas alan nitelikte olması,

3- Yazıların, belirli aralıklarla sürekli olarak yayınlanmakta olması,

Bu dalda başvuru yapacak veya aday gösterilecek yazılı basın kuruluşlarının 2013 yılında çeşitli zamanlarda yayınlanmış olan köşe yazılarının yer aldığı en az 3 adet gazete örneğinin, gazetenin bütünlüğü bozulmadan tüm gazete içerik ve ekleriyle birlikte asıl nüshalar olarak başvuru dosyasına konulması, ayrıca gazetedeki tüketici köşesinin adı, yayınlandığı gazete, dergi vb.nin adı, gerçek veya tüzel kişiliği, imtiyaz sahibi, iletişim bilgileri ile yazının hangi sıklıkla yayınlandığının bildirilmesi gerekmektedir.

C- Bilinçli Tüketici Ödülü

1- Tüketicinin, mağduriyetine neden olan bir konuda, yasal haklarını sonuna kadar kullanmada duyarlılık göstermesi,

2- Tüketicinin, bu yönüyle diğer tüketicilere örnek olması,

3- Yargıya intikal etmiş konularda yargı sürecinin tamamlanmış olması,

4- Başarısına esas teşkil eden Tüketici Sorunları Hakem Heyeti, Tüketici Mahkemesi ve Yargıtay Kararı vb. belgelerin başvuru dilekçesi ekinde yer alması gerekmektedir.

D- Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un Uygulanmasında Başarılı Kuruluş Ödülü

İlgili kuruluşun, 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun uygulanmasında ve geliştirilmesinde yoğun çaba göstermiş olması.

E- Tüketici Memnuniyetini ilke Edinen Firma Ödülü

1- Firmanın, tüketici memnuniyetini firma politikası olarak benimsemesi ve buna uygun davranmış olması,

2- Firmanın, tüketicilere kanunlar ve diğer mevzuatla tanınan haklardan daha ileri haklar tanıması, 3- Firmanın, tüketicilere yönelik “Tüketici Danışma Masası” veya ücretsiz “Danışma Hattı” kurmuş ve bunları fiilen işletir olması,

4- Firmanın, tüketicileri bilgilendirici çalışmalar yürütmüş olması.

F - Bilimsel Çalışma Ödülü

Ödül verilecek kişinin veya kişilerin veya kurum / kuruluşların;

1- Tüketici hukukuna veya tüketicinin bilinçlendirilmesine, korunmasına ilişkin yayımlanmış kitabının bulunması,

2- Tüketici hukukuna veya tüketicinin bilinçlendirilmesine, korunmasına ilişkin kabul edilmiş doktora veya yüksek lisans tezinin bulunması,

3- Varsa yayımlanmış kitabının veya kabul edilmiş doktora ya da yüksek lisans tezinin birer örneğinin başvuru dosyasına eklenmesi,

4- çalışmasına ilişkin bir özetin başvurusunda yer alması.

G- Hizmet Ödülü

Ödül verilecek kişinin veya kişilerin veya kurum/kuruluşların; kamu veya özel sektörde, tüketicinin korunması, tüketici sorunları veya tüketici hukuku alanlarında hizmette bulunmuş olması koşulları aranır. Hizmet ödülüne esas teşkil eden muhtelif bilgi ve belgelerin başvuru dosyasına eklenmesi gerekir.

Adaylar ya da aday gösterilenler “A, B, C, D, E, F ve G” dallarında belirlenen ödül kategorilerinden en fazla bir ödül dalında başvuruda bulunabileceklerdir.

Kişi veya kuruluşlar, yukarıda dalları ve değerlendirme ölçütleri belirtilen “Tüketici Ödülleri”ne doğrudan aday olabilecekleri gibi, diğer kişi veya kuruluşlar tarafından da aday gösterilebilirler. Her iki durumda da adayların yukarıda belirtilen ölçütleri taşıdıkları belgelenmelidir. Konuyla ilgili olarak Bakanlığımız “ www.gtb.gov.tr “adresli web sitesinden, O 312 201 66 13 numaralı telefondan bilgi alınabilir.

Başvuruların 07 Şubat 2014 Cuma günü Saat 17.30′a kadar, “Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü Eskişehir Yolu 9. Km. TOBB İkiz Kuleler C Blok 15/32-18 Çankaya/ANKARA” adresine bizzat veya postayla yapılması gerekmektedir.

81 il merkez ve ilçe sınırları içerisinde Ticaret İl Müdürlükleri kanalıyla yapılacak başvuruların ise ilan edilen son başvuru tarihine kadar Bakanlığa ulaşacak şekilde posta yoluyla gönderilmesi veya doğrudan Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvuruda bulunulması zorunludur.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

 Hızlı İletişim

Foto Galeri

Site Haritası