Duyurular  »  KARAYOLU TAŞIMACILIĞINDA KATMA DEĞER VERGİSİ TEVKİFAT UYGULAMASI

16 Şubat 2021 tarihli ve 31397 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 1/3/2021 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 35 Seri No.lu Tebliğ kapsamında; Servis taşımacılığında var olan Katma Değer Vergisi Kısmi Tevkifat uygulaması , karayolu taşımacılığını da kapsayacak şekilde genişletilmiştir. 
Buna göre, kara yolu ile yapılan taşımacılık ile ilgili olup katma değer vergisi mükellefiyeti bulunanların ifa ettikleri hizmetlere karşılık olarak, 1.000 Türk Lirası ve üzerinde olan tüm faturalarda, 2/10 oranında yapılacak katma değer vergisi tevkifatı faturada gösterilecek, 8/10 oranındaki katma değer vergisi nakliye işini gerçekleştiren taşımacı, 2/10 oranındaki katma değer vergisini de ödemeyi yapan katma değer vergisi mükellefleri ya da belirlenmiş alıcılar (KDV Uygulama Genel Tebliğinin (I/C-2.1.3.1/a ve b bölümü) tarafından katma değer vergisi beyannamelerine (2 No.lu) dahil edilecektir. 
Örnek : Taşımacılık işi ile iştigal eden (A) mükellefi (B) mükellefine katma değer vergisi hariç 1.500 TL tutarında karayolu üzerinden taşıma işi gerçekleştirmiştir. 
Bu örnek dahilinde; taşımayı yapan (A) mükellefinin düzenleyeceği fatura aşağıdaki gibi olacaktır. 
Katma Değer Vergisi Beyanları : 
Yukarıdaki örneğe göre; 1.500 TL tutarındaki teslim ve hizmet bedeli ile 8/10 oranına tekabül eden 216 TL tutarındaki hesaplanan KDV taşımayı yapan (A) mükellefi tarafından (1) No.lu Katma Değer Vergisi beyannamesi ile beyan edilecek 2/10 oranındaki (54 TL) hesaplanan katma değer vergisi de ödemeyi yapan ve dolayısıyla faturanın düzenlendiği katma değer vergisi mükellefi ya da Tebliğin I/C-2.1.3.1/b bölümünde sayılan kurumlar tarafından (2) No.lu katma değer vergisi beyannamesi ile beyan edilecektir. 
Katma Değer Vergisi İndirimi: 
Karayolu ile taşımacılık hizmeti verilen mükellefler, kendileri adına düzenlenen faturada gösterilen 8/10 oranındaki katma değer vergisi ile (2) No.lu katma değer vergisi beyannamesi ile sorumlu sıfatıyla beyan edip ödedikleri 2/10 oranındaki katma değer vergisini (1) No.lu Katma Değer Vergisi beyannamesi üzerinden indirim 
konusu yapabileceklerdir. 
Katma Değer Vergisi Tevkifatı Yapacak Olanlar : 
Katma Değer Vergisi Uygulama Genel Tebliğinin (I/C-2.1.3.1./a ve b) bölümünde ayrıntılı olarak açıklandığı üzere; kendilerine karayolu ile taşımacılık hizmeti verilen 
a) KDV mükellefleri (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dahil değildir), 
b) Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın): 

- 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri, 
- Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, - Döner sermayeli kuruluşlar, 
- Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, - Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları, 
- Bankalar, 
-Sigorta ve reasürans şirketleri, 
-Sendikalar ve üst kuruluşları, 
-Vakıf üniversiteleri, 
-Mobil elektronik haberleşme işletmecileri, 
- Büyükşehir belediyelerinin su ve kanalizasyon idareleri, 
- Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri), 
- Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar, 
- Türkiye Varlık Fonu ile alt fonlara devredilen kuruluşlar, 
- Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar, 
- Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler, 
- Payları Borsa İstanbul (BİST)A.Ş.’nde işlem gören şirketler, 
- Kalkınma ve yatırım ajansları. Okul aile birlikleri ve Sağlık Bakanlığına bağlı aile hekimliği kurumları, Tebliğin (I/C-2.1.3.1/b) ayrımı kapsamında değerlendirilmez. Belirlenmiş alıcıların birbirlerine karşı yaptıkları teslim ve hizmetlerde (şirketleşenler dahil profesyonel spor kulüplerince yapılanlar hariç), KDV tevkifatı uygulanmaz. 
ÖNEMLİ NOTLAR : Katma değer vergisi mükellefiyeti bulunmayan basit usule tabi mükellefler ile katma değer vergisinden muaf esnafa, kurumlara, çiftçilere ve serbest meslek erbabına yapılan taşıma işlerinde tevkifat uygulanmayacaktır. Yine, KDV dahil 1.000 Türk Lirasını aşmayan karayolu taşımacılık hizmetleri için alıcılar tarafından katma değer vergisi tevkifatı yapılmayacak bu tutarın aşılması halinde tamamı üzerinden tevkifat yapılacaktır. 
Bir başka önemli husus da; taşımacılık hizmetini yüklenen bir firmanın, bu işi bizzat ifa etmeyip bir başka firmaya devretmesi durumunda, taşımacılık hizmetini alan tarafından bu kapsamda tevkifat yapılmayacak, buna karşılık; taşımacılık hizmetini yüklenen firma tarafından, taşımacılık hizmetini fiilen ifa eden firmadan alınan hizmet için KDV tevkifatı uygulanacaktır. 
Saygılarımızla
Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası
EK;


Hızlı İletişim

Foto Galeri

Site Haritası