Duyurular  »  Oda Borçlarının Yapılandırılması

Sayın Üyemiz

31/8/2020 tarihi (bu tarih dâhil) itibarıyla ödenmesi gerektiği hâlde bu Kanunun yayımı tarihine kadar ödenmemiş olan; aidat, munzam aidat borç asıllarının tamamı yapılandırma kapsamına girmiştir.

Yapılandırma kapsamında;

Birinci taksidi Şubat 2021 Ayı Sonuna Kadar,

Kalan taksitlerin aylık dönemler hâlinde ve azami toplam altı eşit taksitte ödenmesi hâlinde (Temmuz 2021 Ayı Sonuna kadar),

Bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların, alacak asıllarının; bu Kanunun yayımı tarihinden önce kısmen veya tamamen ödenmiş olması hâlinde ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilir.

Yapılandırma yapmak isteyen üyelerimizin;

Kanunun yayımı tarihini izleyen ikinci ayın sonuna (Ocak 2021 ayı sonu) kadar yazılı olarak odamıza başvurması gerekmektedir.

Ödenmesi gereken tutarların, fıkrada öngörülen süre ve şekilde kısmen veya tamamen ödenmemesi hâlinde, ödenmemiş alacak asılları ile bunlara ilişkin faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacaklar ilgili mevzuat hükümlerine göre tahsil edilir.

Vergi mükellefiyeti sona erdiği hâlde oda/borsa kayıtları devam eden üyelerin, vergi mükellefiyetinin sona erdiği tarihe kadar ödenmeyen borçları için bu fıkra hükümleri uygulanır. Vergi mükellefiyetinin sona erdiği tarihten sonra, tahakkuk etmiş aidat borçlarının asılları ile birlikte fer’i borçlarının tamamının tahsilinden vazgeçilir.
Hızlı İletişim

Foto Galeri

Site Haritası