Duyurular  »  Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi
 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan 26.06.2015 tarih ve 12384 sayılı yazı ekindeki Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın (UDHB) yazısında, 24.10.2013 tarih ve 28801 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin ‘‘Yetki  Belgesi Sahibi olma Zorunluluğu’’ başlığı altındaki 6.ncı maddesinin üçüncü fıkrasına göre, tehlikeli maddelerin karayoluyla taşımacılığı alanında faaliyet gösteren ve bir takvim yılı içerisinde net elli ton ve üstü miktarlarda işlem yapan, dolduran, paketleyen, yükleyen alıcı, boşaltan ve tank-konteyner/taşınabilir-tank işletmecisi faaliyetlerinden biri veya birden fazlası faaliyet konuları ile iştigal eden işletmecileri kayıt altına almak ve işletmecilerin Yönetmeliğin 10, 11, 12, 13, 16, 17, ve 18.nci maddesinde yer alan sorumluluk ve yükümlülükleri yerine getirip getirmediklerinin tespit edilmesi amacıyla, işletmecileri ‘‘Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB)” ile belgelendirmek için ‘‘Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlemesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge’’nin hazırlanarak, 10/04/2014 tarihli ve 15341 sayılı Bakanlık Makamının Olur’u ile yayımlandığı ve yürürlüğe girdiği,
- Bahsi geçen Yönerge kapsamında ‘‘Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB)’’ ile belgelendirme işleminin; işletmecilerin faaliyet konularına göre en az bir veya daha fazla alanlar için Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın Bölge Müdürlüklerince yürütüldüğü,
-Ancak, yapılan incelemelerde bir kısım işletmelerin ‘‘Alıcı’’ adlı altında tek bir faaliyet için TMFB aldığının anlaşıldığı, bu işletmelerin ilgili Yönetmelik kapsamında kalan maddeleri doldurma, ambalajlama, yükleme ve boşaltma gibi diğer faaliyetlerden en az birini veya daha fazlasını icra ettiklerinin tespit edildiği,
- Bu kapsamda, ilgili Yönetmeliğin Tanımlar başlığı altındaki 4.üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendindeki ‘‘Alıcı: Taşıma evrakı, sevk irsaliyesi veya taşıma senedinde belirtilen eşyanın teslim edileceği işletmeciyi,”  tanımı ile aynı Yönetmeliğin 16.ncı maddesindeki alıcı yükümlüklerinin birlikte değerlendirildiğinde; alıcının taşıma evrakına göre taraflardan biri olarak, gönderilen tehlikeli maddenin kabulünden sorumlu taraf olması ve alıcının gönderilen bu tehlike maddeyi taşıttan, konteynerden vb. araçlardan paketli veya dökme olarak boşaltarak kabul ederken, aynı zamanda Yönetmeliğin 17.nci maddesindeki boşaltan yükümlülüklerinin kapsamındaki yükümlülüğünü de yerine getirmiş olduklarından dolayı, bu durumdaki işletmecilere TMFB’si düzenlenirken  “alıcı” faaliyeti ile birlikte ‘’boşaltan’’ faaliyetini de gösterir bir şekilde en az iki TMFB düzenlemesi gerekmekte olduğu, aksi halde yapılacak denetimlerde idari yaptırımlar uygulanacağı bildirilmiştir. Söz konusu idari yaptırımlarla karşı karşıya kalmamak için söz konusu durumdaki firmaların UDHB Bölge Müdürlüklerine başvurmak sureti ile ilgili Yönetmelik ve Yönerge kapsamında gösterdikleri faaliyetleri gözden geçirmek ‘‘alıcı’’ olarak aldıkları TMFB’lerine ‘‘boşaltan’’ ifadesini işletmek suretiyle ücretsiz olarak yeniletmelerinin gerektiği, 
-Ayrıca, UDHB Bölge Müdürlüklerince alıcı+tank-konteyner/taşınabilir-tank işletmecisi adı altında TMFB’si talebinde bulunan işletmecilere, bundan sonra alıcı + boşaltan + tank-konteyner/taşınabilir-tank işletmecisi olarak TMFB düzenlemesi gerektiği,
- Sadece tank-konteyner/taşınabilir-tank işletmecisi için TMFB talebinde bulunan işletmecilerin taleplerinin ise talep sahiplerinin tank-konteyner/taşınabilir tank işletmecisi olup olmadıklarının her üç başvurudan birinin yerinde incelerek Yönetmeliğin 18.inci maddesi kapsamında işletmecinin tank-konteyner/taşınabilir-tank işletmecisi olduğunun tespit edilmesini müteakip, talep sahiplerine TMFB düzenlenebileceği bildirilmiştir.

İlgili üyelerimizin bilgi ve dikkatlerine sunulur.


Hızlı İletişim

Foto Galeri

Site Haritası