Duyurular  »  01.01.2016 dan İtibaren Bilinmesi Gerekenler
01.01.2016 tarihinden itibaren ticari hayatımıza girecek bir takım yeniliklerin neler olduğunu bilmeniz gereken başlıklar aşağıdaki aşağıda sıralanmıştır.

1) Vergi Daireleri Tebligatları Elektronik Ortamda Yapacak

a) Kurumlar vergisi mükellefleri
b) Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunanlar (Kazançları basit usulde tespit edilenlerle gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler hariç)
c) İsteğe bağlı olarak kendilerine elektronik tebligat yapılmasını talep edenler
Kendisine elektronik ortamda tebliğ yapılabilecek olanlar, 456 seri nolu VUK Genel Tebliği ile belirlenen sürelerde bildirimde bulunarak elektronik tebligat adresi almak ve elektronik tebligat sistemini kullanmak zorundadır.

2) 01.01.2016 Tarihinden İtibaren Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların Kullanılması Gerekiyor
Mükellefler ellerindeki önceki mevzuat hükümlerine tâbi ödeme kaydedici cihazlarını, en geç 01/01/2016 tarihini kadar Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlarla değiştirmeleri gerekmektedir. .
Eski Tip (Yazar Kasaların) Ödeme Kaydedici Cihazların Mali hafızası 31 Aralık 2015 tarihinden önce dolan Mükellefler, Mali hafızalarını değiştiremeyecekler eski tip Ödeme Kaydedici cihazlarını hurdaya ayıracaklar ve hemen eskisi yerine yeni nesil cihaz kullanmak zorundadırlar.

3) GSS ( Genel Sağlık Sigortası) Borcu Olan Herkes 01.01.2016 (31.12.2015 dahil) Tarihine Kadar Sağlık Hizmetlerinden Yararlanabilecek
Bakanlar Kurulu'nun aldığı kararla genel sağlık sigortasından yararlanma konusunda 31.12.2015 tarihine kadar prim borcu şartına bakılmayacak. Prim borcu olanlar sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam edecek. 01.01.2016 tarihinden itibaren GSS borcu olanlar sağlık hizmetlerinden yararlanamayacak.

4) 01.01.2016 Tarihinden İtibaren E-Fatura ve E-Defter Kullanacak Olan Mükellefler
421 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile zorunluluk getirilen mükelleflere ilave olarak aşağıda sayılan mükelleflere elektronik defter tutma ve e-fatura uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmiştir.

a) 2014 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler.
b) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli I sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)'ndan lisans alan mükellefler. Bayilik lisansı olanlar, münhasıran bu lisansa sahip olmaları nedeniyle bu bent kapsamında değerlendirilmeyecektir.
c) Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli III sayılı listedeki malları imal, inşa ve ithal eden mükellefler.
(a) bendindeki şartı, 2014 hesap döneminde sağlayan mükellefler 1/1/2016 tarihinden itibaren, 2015 veya müteakip hesap dönemlerinde sağlayan mükellefler ise ilgili hesap dönemine ilişkin gelir/kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği tarihi takip eden hesap döneminin başından itibaren, (b) ve (c) bentlerinde sayılanlardan bu Tebliğin yayım tarihinden önce lisans alan veya mükellefiyet tesis ettirenler 1/1/2016 tarihinden itibaren, bu Tebliğin yayım tarihinden sonra lisans alan veya mükellefiyet tesis ettirenler ise, lisans aldıkları ya da mükellefiyet tesis ettirdikleri tarihi izleyen hesap döneminin başından itibaren elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasına geçmek zorundadır. Bununla birlikte, lisans ya da mükellefiyet tesis tarihi ile izleyen hesap dönemi arasındaki sürenin üç aydan kısa olması halinde isteyen mükellefler bir sonraki hesap döneminin başından itibaren elektronik defter tutabilecekler ve e-Fatura uygulamasına geçebileceklerdir.

5) 01.01.2016 Tarihine Kadar Mali Mühür İçin Başvurulması Gerekmektedir
01/01/2016 tarihinde E-Fatura ve E-Defter Uygulamasına dahil olmak için mali mühür sertifikası almak gerekmektedir. 01.01.2016 tarihine kadar aşağıdaki linkten başvuru yapılabilir.
https://mportal.kamusm.gov.tr/bp/edf.go adresinden sadece mali mühür başvurusu yapılmalıdır.

Bilgilerinize sunulur.Hızlı İletişim

Foto Galeri

Site Haritası