Duyurular  »  22.01.2021 Tarihinde Adres ve Durumunun Tespit Edilememesi Nedeniyle Askıya Alınıp 2024 Şubat Ayının İlk Günü Oda Kaydı Silinecek Üyeler

05 Ocak 2024

Sayın Üyemiz,

5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun “Değişikliklerin Bildirilmesi” başlığını taşıyan 10. maddesinin ikinci fıkrasında “Vergi mükellefiyetinin terkin edildiği tespit edilen veya içinde bulunulan yıldan önceki iki yıldan itibaren adresleri ve durumları tespit edilemeyen ya da bu süre zarfında aidat ödemeyen üyelerin isimleri, oda yönetim kurulu kararıyla, meslek grupları ve seçmen listelerinden silinir; aidat tahakkukları durdurulur.” hükmü yer almaktadır.

Bu konu ile ilgili olarak Oda Muamelat Yönetmeliğinin 14. maddesi de;

“Odalar, Kanunun 10 uncu maddesi uyarınca her yılın Ocak ayında üye kayıtlarını güncelleştirir. Buna göre; vergi mükellefiyetinin terkin edildiği tespit edilen veya içinde bulunulan yıldan önceki ikinci yılın Ocak ayının ilk gününden, güncelleştirme işleminin yapılacağı ana kadar adres ve durumları tespit edilemeyenler ya da bu süre zarfında tahakkuk eden aidat borçlarını ödemeyenlerin üyeliği yönetim kurulu kararıyla askıya alınır. Ancak, aidat borçlarının ödenmemesi nedeniyle üyeliğin askıya alınması işlemi, aynı süre zarfında tahakkuk eden yıllık ve munzam aidat taksitlerinden en az birer tanesini ödemiş olanlar için uygulanmaz. Üyeliğin askıya alınması, üyelerin isimlerinin meslek grupları ve seçmen listelerinden silinmesini ve bu üyelerin aidat tahakkuklarının durdurulmasını kapsar.” şeklindedir.

Yukarıdakihükümler gereğince her yıl Ocak ayında üyeliklerin askıya alınması işlemleri gerçekleştirilmektedir.

Askıya alınan üyelerle ilgili olarak Yönetmeliğin aynı maddesinin üçüncü fıkrasında “Aidat borçlarının ödenmemesi nedeniyle üyeliği askıya alınanlardan, askıda geçen süre için tahakkuk ettirilecek aidat borçları da dahil olmak üzere aidat borçlarının tamamını ödeyenlerin üyeliği yönetim kurulu kararıyla askıdan indirilir ve bu üyelerin isimleri meslek grupları ve seçmen listelerine dahil edilerek aidat tahakkukları yeniden başlatılır.”

Yönetmeliğin aynı maddesinin beşinci fıkrasında ise “Adres ve durumunun tespit edilememesi nedeniyle üyeliği askıya alınan üyelerden, üyeliğin askıya alınmasına ilişkin yönetim kurulu kararını takip eden yılbaşından itibaren iki yıl içinde adres ve durumlarını bildirmeyenler Türk Ticaret Kanunu ve 19/12/2012 tarihli ve 2012/4093 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Ticaret Sicili Yönetmeliği çerçevesinde gerekli işlemlerin yapılması için yönetim kurulunun teklifi ve meclisin kararıyla ilgili ticaret sicili müdürlüğüne bildirilir. Bu bildirimi takip eden ayın ilk günü itibarıyla oda kayıtları silinmiş sayılır.”hükmü yer almaktadır.

Bu kapsamda 2021 yılında adres ve durumunun tespit edilememesi sebebi ile üyeliği askıya alınan ve Oda kayıtları silinecek olan üyeler ekli listede yer almakta olup, 2024 Şubat ayının ilk gününe kadar bilgilerini güncelleyen üyeler adres ve durumu nedeniyle askıdan indirileceklerdir.

NOT: Bilgi güncelleme işlemleri Oda Sicil Müdürlüğümüz tarafından yapılmaktadır.

 

Bilginize sunarız.

Saygılarımızla,

Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası

 Hızlı İletişim

Foto Galeri

Site Haritası