Duyurular  »  OTOPARK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
16 Haziran 2022 -

YÖNETMELİK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından:

OTOPARK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 22/2/2018 tarihli ve 30340 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Otopark Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “Çevre ve Şehircilik Bakanlığını” ibaresi “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığını” olarak, aynı fıkranın (l) bendinde yer alan “Yol üstü araç park yeri:” ibaresi “Yol üstü (Yol boyu) araç park yeri:” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan “1000 metrelik yarıçap” ibaresi “1500 metrelik yarıçap veya 2000 metrelik yürüme mesafesi” olarak değiştirilmiş ve aynı bendin (6) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“6) Sit alanlarında, mevzuat gereği parselde otopark ihtiyacının tamamen ya da kısmen karşılanamaması ve sit alanı sınırlarının 1500 metre yarıçapından veya 2000 metrelik yürüme mesafesinden daha fazla olması nedeniyle mevzuatı uyarınca bu mesafeler içinde başka bir parselde de otopark yeri karşılanamadığının idaresince tespiti halinde, karşılanamayan otoparka ilişkin gerekli yatay ve düşey işaretlemeler yapılmak suretiyle yol boyu otoparkı, cep otoparkı gibi yöntemlerle yol üzeri parklanma düzeni idaresince sağlanır.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin yedinci fıkrasında yer alan “3” ibaresi “5” olarak değiştirilmiş, dokuzuncu fıkrasında yer alan “onsekiz” ibaresi “otuz altı” olarak değiştirilmiş, on birinci fıkrasının (a) bendinin son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkranın (c) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı” ibaresi “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı” olarak değiştirilmiştir.

“İlgili idareler meclis kararı almak suretiyle, bu maddede belirtilen grup sayısını azaltmaya ve bedel hesabına ilişkin oranları arttırmaya yetkilidir.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “karşılığında” ibaresinden sonra gelmek üzere “bölge ve genel” ibaresi eklenmiş ve ikinci fıkrasında yer alan “meblağ” ibaresinden sonra gelmek üzere “bölge ve genel” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin geçici 4 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) 10 uncu maddenin birinci fıkrasında yer alan “250 m2” ibaresi; fıkrada belirtilen yapılardan bitişik nizam olanlar için 1/7/2023 tarihine kadar “350 m2” olarak uygulanır.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinde yer alan “Çevre ve Şehircilik Bakanı” ibaresi “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin Ek-1’inde yer alan tablonun “2- Ticari Amaçlı Binalar” başlıklı bölümünün ilk satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 8- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9- Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yürütür.Hızlı İletişim

Foto Galeri

Site Haritası