Haberler  »  e-DEFTER e-FATURA e-ARŞİV UYGULAMALARI BİLGİLENDİRME SEMİNERİ

e-DEFTER e-FATURA e-ARŞİV UYGULAMALARI BİLGİLENDİRME SEMİNERİ

Odamız tarafından 17.09.2015 Perşembe günü 1 günlük ( 10.00-16.00 saatleri arasında) e-DEFTER / e-FATURA / e-ARŞİV uygulamaları bilgilendirme semineri verilecektir. 
Maliye Bakanlığı 421 sıra No’lu VUK Tebliği ile bazı mükelleflere e-fatura düzenleme ve e-defter tutma zorunluluğu getirmiş durumda. 
Buna göre: 
1) 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar,
 2) 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 25 milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar, 
3) 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (III) sayılı listedeki (söz konusu listede alkollü içki, tütün mamulleri, kolalı gazozlar yer almakta) malları imal, inşa veya ithal edenler,
4) 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal edenlerden 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 10 milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar e-defter tutup, e-fatura düzenlemek zorundadır.
Ayrıca; 
421 sıra numaralı VUK Genel Tebliği ile zorunluluk getirilen mükelleflere ilave olarak 454 sıra numaralı VUK tebliği ile aşağıda sayılan mükelleflere elektronik defter tutma ve e-fatura uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmiştir. 
a) 2014 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler.
 b) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli I sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)’ndan lisans alan mükellefler. Bayilik lisansı olanlar, münhasıran bu lisansa sahip olmaları nedeniyle bu bent kapsamında değerlendirilmeyecektir. 
c) Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli III sayılı listedeki malları imal, inşa ve ithal eden mükellefler.
(a) bendindeki şartı, 2014 hesap döneminde sağlayan mükellefler 1/1/2016 tarihinden itibaren, 2015 veya müteakip hesap dönemlerinde sağlayan mükellefler ise ilgili hesap dönemine ilişkin gelir/kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği tarihi takip eden hesap döneminin başından itibaren, (b) ve (c) bentlerinde sayılanlardan bu Tebliğin yayım tarihinden önce lisans alan veya mükellefiyet tesis ettirenler 1/1/2016 tarihinden itibaren, bu Tebliğin yayım tarihinden sonra lisans alan veya mükellefiyet tesis ettirenler ise, lisans aldıkları ya da mükellefiyet tesis ettirdikleri tarihi izleyen hesap döneminin başından itibaren elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasına geçmek zorundadır. Bununla birlikte, lisans ya da mükellefiyet tesis tarihi ile izleyen hesap dönemi arasındaki sürenin üç aydan kısa olması halinde isteyen mükellefler bir sonraki hesap döneminin başından itibaren elektronik defter tutabilecekler ve e-Fatura uygulamasına geçebileceklerdir. 
Tebliğ içeriğinde yer alan şartlardan birini taşımalarına rağmen Elektronik olarak düzenlenmesi gerektiği halde kağıt ortamında düzenlenen faturalar hiç düzenlenmemiş; elektronik ortam yerine kağıt olarak tutulmuş defterler ise hiç tutulmamış sayılacaktır. Bu durumlarda Vergi Usul Kanunu’nun ilgili cezai hükümleri tatbik olunacaktır.

Eğitim Adı: e-DEFTER / e-FATURA / e-ARŞİV UYGULAMALARI
Tarih          : 17 Eylül 2015 Perşembe
Saat            : 10.00 – 16.00
Yer              : Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu
Eğitmen     : Nurettin KARATAŞ
* Bilgilendirme seminerimiz tüm üyelerimize ve halkımıza açık olup ÜCRETSİZ verilecektir.